WWW.KNIGA.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Онлайн материалы
 

Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«Міністерство освіти і науки України Національний університет біоресурсів і природокористування України ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» ЗО «Білоруська державна ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і наук

и України

Національний університет біоресурсів і природокористування України

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»

ЗО «Білоруська державна сільськогосподарська академія», Республіка Білорусь

ЗО «Поліський державний університет», Республіка Білорусь

Варшавський університет наук про життя, Польща

Словацький аграрний університет, Словацька Республіка

Мендель університет, Чеська Республіка

Індустріально-економічний коледж імені академіка Г.Г. Сейткасимова, Республіка Казахстан

Стратегія економічного розвитку України:

теоретичні засади та механізми реалізації Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Частина 1

Стратегия экономического развития Украины:

теоретические основы и механизмы реализации Материалы Международной научно-практической конференции Часть 1

The strategy of economic development:

theoretical principles and mechanisms of implementation The Materials of International Scientific Conference Part 1 14-15 квітня 2016 року м. Ніжин УДК 330.34(477) ББК 65.5 М 34 Рекомендовано до друку вченою радою ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»

від 31.03.2016 р. № 8

Редакц. колегія:

В.С. Лукач (науковий редактор); С.В. Толочко (заступник відповідального редактора);

Н.Г. Царук; В.П. Прадун; О.М. Столяренко; А.В. Іванько;В.П. Литовченко; А.І. Бережняк; Н.В. Лоханько; Г.М. Македон Учасники конференції – науково-педагогічні працівники, наукові співробітники, аспіранти на студенти: Краківського університету економіки; Міжнародного бізнес-коледжу Хетцендор; Варшавського університету наук про життя; Мендель Університету; Казахського економічного університету ім. Т.Рискулова;

Академії управління при Президентові Республіки Білорусь; ЗО «Поліський державний університет»; ЗО «Білоруська державна сільськогосподарська академія»; Білоруського державного економічного університету;

Національного дослідницького Томського політехнічного університету; Башкирського державного університету; Університету Нархоз; Індустріально-економічного коледжу імені академіка Г.С.Сейткасимова;

Національного університету біоресурсів і природокористування України; Національного університету «Львівська політехніка»; Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана;

Національного авіаційного університету; Національної академії державного управління при Президентові України; Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара; Сумського державного університету; Харківського державного університету харчування та торгівлі; Херсонського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом; Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ;

Одеського державного аграрного університету; Житомирського національного агроекологічного університету;

ННЦ «Інститут аграрної економіки»; Прикарпатського інституту ім. М. Грушевського МАУП; Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького; Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя; Чернігівського національного технологічного університету; Вінницького технічного коледжу; Херсонського державного аграрного університету; Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля; Запорізького національного університету; Черкаського державного технологічного університету;

Одеського національного політехнічного університету; Національного авіаційного університету; Мукачівського державного університету; Університету митної справи та фінансів; ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» та ін.

Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми М 34 реалізації : у 3-х ч. Ч.1. / Зб. наук. праць / наук.ред. В.С. Лукач. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. – 292 с.

ISBN 978-617-640-255-8 У збірнику надруковоні доповіді учасників Міжнарожної науково-практичної конференції «Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми реалізації», висвітлено результати наукових досліджень, проведених науковопедагогічними працівниками, науковими співробітниками, пспіратнтами та студентами.

Тексти тез друкуються в авторській редакції. Відповідальність за інформацію, подану в науковому дослідженні, несуть автори статей.

–  –  –

Агеева Анастасия студентка Шейбак Дарья студентка Дубойская Виктория ассистент УО «Полесский государственный университет»

г. Пинск Республика Беларусь

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КРЕДИТА

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Государственный кредит служит мощным средством мобилизации дополнительных финансовых ресурсов в руках государства за счет временно свободных денежных средств физических и юридических лиц. В случае дефицитности государственного бюджета дополнительно мобилизуемые финансовые ресурсы направляются на покрытие разницы между бюджетными расходами и доходами. При положительном бюджетном сальдо мобилизуемые с помощью государственного кредита средства используются для финансирования экономических и социальных программ. Поэтому государственный кредит является рычагом укрепления финансового положения государства и должен способствовать достижению равновесия между доходами и расходами государственного бюджета, и выступать важным источником ускорения социально-экономического развития [1].

Основными резервами для повышения эффективности государственного кредита являются:

– обеспечение реальной защиты прав интересов заимодателей и вкладчиков от инфляционных потерь путем переоценки номинальной стоимости облигаций, займов и вкладов в коммерческих банках;

– повышение доходности отдельных государственных ценных бумаг и вкладных операций с тем, чтобы кредиторы государства были уверены в получении дохода на уровне не ниже сложившегося уровня инфляции в стране;

– расширение круга заимодателей за счет допуска к кредитным операциям государства всех без исключения предприятий, организаций, учреждений;

– переход при реализации государственных ценных бумаг с официального курса к рыночному, определяемому на основе реального спроса на фондовые ценности;

– замена финансирования предприятий и организаций на предоставление им помощи преимущественно в форме казначейских ссуд;

– отказ от прямого безвозмездного и безвозвратного использования общегосударственного ссудного фонда в бюджетных целях и осуществление привлечения ресурсов кредитных учреждений на нужды государства исключительно на началах: срочности, платности, возвратности Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми реалізації»

По внешнему государственному долгу определяется коэффициент его обслуживания. Принято считать, что если этот коэффициент равен 25%, то это является безопасным уровнем обслуживания государственного долга. В Беларуси в 2015 г. он составил 27,6%. Процент оказался выше нормы, поэтому для финансового оздоровления страны необходимо решить вопрос о повышении эффективности государственного кредита [2].

Проблема государственного кредита Республики Беларусь заключается в том, что размер государственного долга постоянно меняется в результате ежегодных операций по получению новых займов, изменения условий их предоставления и погашения ранее полученных средств, уплаты процентов по обязательствам. Для того, чтобы государственный долг не повышался, парламент ежегодно законом о государственном бюджете на очередной год устанавливает лимит внешнего долга.

В 2016 году в Республике Беларусь, с целью снижения государственного долга, будут проводиться следующие мероприятия: сокращение бюджетных расходов на управление, оборону, поддержка слабых предприятий и рост налоговых поступлений. Государству необходимо принимать системные решения по всему спектру экономических и общественных отношений.

По прогнозам экспертов, показатели финансовой безопасности в будущем году будут находиться на приемлемом уровне, хотя государство войдет в полосу пиковых выплат по внешнему государственному долгу. По сравнению с 2015 годом в 2016 году Беларуси предстоит погасить долг в размере 3,3 млрд. долларов США.

Это немного меньше, чем в 2015 году, но весьма ощутимо для экономики.

По основным показателям экономической безопасности страна будет находиться в стабильном положении. Внешний государственный долг на начало 2016 года составил 22,7% ВВП при пороговом значении не более 25%. Внутренний государственный долг – 9,8% при пороге не более 20%. Платежи по обслуживанию государственного долга – 7,9% доходов республиканского бюджета при пороговом значении не более 10%. Платежи по погашению и обслуживанию внешнего государственного долга – 7,9% валютной выручки в стране при пороговом значении не более 10% [3].

Для того чтобы не зависеть от внешних кредитов, Республика Беларусь должна стремиться к тому чтобы обходится своими собственными средствами.

Очевидно, что основным источником финансирования внутренней задолженности является выпуск государством ценных бумаг.

В свою очередь рынок ценных бумаг в Республике Беларусь представлен тремя видами государственных ценных бумаг – государственные долгосрочные с купонным доходом (ГДО), государственные краткосрочные облигации (ГКО) и валютные векселя Министерства финансов. Следует отметить, что рынок государственных ценных бумаг в нашей стране находится на данный момент в стадии формирования. Одна из причин это неразвитость корпоративного рынка страны. Поэтому банки и другие профучастники рынка ценных бумаг должны осуществлять вложения своих временно свободных денежных средств в Напрям 1  «Фінансовий механізм та обліково-аналітичне забезпечення сталого економічного розвитку»

–  –  –

Соблюдая эти цели и условия, страна сможет выйти на новый уровень развития государственного кредита и государственного долга, занять лидирующие позиции в международном рейтинге с другими странами.

Список использованных источников

1. Богданова, А.В. О понятии государственного кредита в науке финансового права / А.В. Богданова // Финансовое право. — 2013. — №11. — 38-44 с.

2. Материалы сайта информационного портала tut.by [Электронный ресурс] / - Режим доступа: http://news.tut.by/economics/458993.html. - Внешний государственный долг Республики Беларусь. - Дата доступа: 20.03.2016.

3. Министерство финансов Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.minfin.gov.by/ru/public_debt/pokazateli/. - Показатели экономической безопасности по государственному долгу Республики Беларусь.

- Дата доступа: 20.03.2016.

–  –  –

Актуальність проблеми вдосконалення обліково-аналітичного інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень з метою розв’язання економічних проблем зумовлена сучасним станом національної економіки. Можливість використання облікової інформації суб’єктами господарювання для задоволення різноманітних інформаційних потреб і прийняття економічних рішень з метою вирішення конкретних проблем і досягнення поставлених цілей забезпечується якісними властивостями самої облікової інформації. Враховуючи міжнародний досвід, теоретичні засади, стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності, виділяють не тільки загальні групи користувачів облікової інформації, а й групи конкретних економічних проблем та варіанти оптимальних рішень, які вони можуть приймати на основі цієї облікової інформації.

З огляду на системний (комплексний) підхід у формуванні, забезпечення економічної безпеки має включати окремі складові, що найбільш повно розкривають методологічне, технічне та організаційне підґрунтя функціонування системи економічної безпеки підприємства.

Серед яких:

кадрове забезпечення, психологічне забезпечення,організаційне забезпечення, правове забезпечення, інформаційне забезпечення, обліково-аналітичне забезпечення, фінансове забезпечення, спеціальне забезпечення, технікотехнологічне забезпечення.

Система обліково-аналітичного забезпечення господарської діяльності підприємства відіграє важливу роль в функціонуванні системи управління підприємством, забезпечуючи взаємодію різних структурних підрозділів та реагуючи на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища.

Під системою розуміють сукупність множин взаємопов’язаних елементів, які утворюють певну цілісність. Обліково-аналітична система – це система, що ґрунтується на даних оперативного, статистичного, фінансового і управлінського обліку, включаючи оперативні дані, і використовує для економічного аналізу статистичну, виробничу, довідкову та інші види інформації.

Тому обліково-аналітична система виконує збір, опрацювання та оцінку всіх видів інформації, що використовується для прийняття управлінських рішень на макро і мікрорівнях. Система обліково-аналітичного забезпечення є складовою загальної системи управління. Її суть полягає в об’єднанні облікових та аналітичних операцій в один процес, виконання оперативного мікроаналізу, забезпеченні безперервності цього процесу і використанні його результатів для формування рекомендацій для прийняття управлінських рішень. Загальну методологію і нормативні положення обліку і аналізу удосконалюють для раціонального використання в єдиній обліково-аналітичній системі.

Отже, обліково-аналітичне забезпечення господарської діяльності, як компонент інформаційного забезпечення управління підприємством дає змогу розв’язувати функціональні задачі управління, забезпечуючи керівництво Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми реалізації»

повною та достовірною інформацією про господарські процеси та зв’язки із зовнішнім середовищем.

Список використаних джерел 1. «Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах»

М. Ф Огійчук,професор В. Я. Плаксієнко – К.: Центр учбової літератури – 2010

– 635 с.

2. Городянська Л. Особливості технічного забезпечення системи бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009 – 215 с.

3. Садовська І.Б. Обліково-інформаційнезабезпечення управлінського аналізу – Київ –2011 –324 с.

–  –  –

Налоговые поступления формируют более 70% доходной части бюджета Республики Беларусь в предшествующие годы. В последнее время в стране совершенствованию налоговой системы уделяется значительное внимание и проводится ряд налоговых реформ. Целью данных изменений является как повышение эффективности налоговой системы, так и сохранение ее стабильность [1].

Таблица Налоговые доходы в бюджет Республики Беларусь за 2013-2015 гг.

2013 год 2014 год 2015 год млрд. рублей удельный млрд. удельный млрд. удельный вес в рублей вес в рублей вес в доходах доходах доходах бюджета, % бюджета, % бюджета, % Налоговые 114 553,5 85,6 142 832,7 84,9 157 303,5 81,4 доходы Примечание – Источник: собственная разработка по данным Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь [2] По представленным Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь данным можно сделать вывод, что в 2015 году налоговые доходы в бюджет страны в абсолютном выражении возросли на 14470,8 млрд. рублей, однако в относительном выражении в 2015 году по отношению к 2014 году произошло их сокращение на 3,5%. Аналогичная ситуация наблюдается в 2014 году по сравнению с 2013: произошло сокращение налоговых доходов в бюджет страны в относительном выражении на 0,7%, при этом в абсолютном выражении налоговые доходы возросли на 28279,2 млрд. рублей.

В результате изучения современной налоговой системы можно утверждать, что в настоящее время основная налоговая нагрузка сконцентрирована на двух объектах: выручке от реализации продукции (работ, услуг) и фонде оплаты труда. Данную систему нельзя считать эффективной по ряду моментов: во-первых, с точки зрения негативного влияния косвенных и смешанных налогов на потребительский спрос и конкурентоспособность белорусских товаров, а во-вторых, она отрицательно сказывается на развитии приоритетных отраслей национальной экономики. Предприятия с преимущественно трудоемким характером производства находятся в дискриминационном налоговом режиме по сравнению с материалоёмкими производствами. При прочих равных условиях предприятия с трудоемкими производствами несут налоговую нагрузку в 1,5 раза большую, чем с материалоёмкими.

Среди особенно негативно влияющих факторов следует отметить несовершенство и чрезвычайную усложнённость законодательной базы предпринимательской деятельности, преимущественно фискальный характер действующей в Республике Беларусь системы налогообложения, отсутствие чёткой регламентации масштабов и сроков проведения проверок и др.

Для постепенного устранения вышеназванных негативных факторов налогообложения можно рекомендовать уменьшить количество видов налогов, Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми реалізації»

снизить налоговые ставки, расширить критерии применения упрощённой системы (ввести ряд льгот в налоговой сфере), отменить авансовую оплату суммы налога, т. е. создать такие условия, при которых предпринимателю будет экономически невыгодно скрывать свои доходы. Пополнение бюджета, по мнению авторов, будет гораздо интенсивнее не за счёт увеличения налогов, а за счёт увеличения стимулирования бизнеса, создание новых предприятий и, соответственно, роста налоговой базы.

Таким образом, реализация вышеперечисленных мероприятий будет способствовать достижению главных целей по обеспечению эффективного функционирования системы налогообложения государства, а также позволит распределить в равных долях налоговую нагрузку между трудоемкими и материалоёмкими производствами страны, предотвратив при этом возникновение факторов, негативно влияющих на развитие приоритетных отраслей национальной экономики.

Список использованных источников

1. Теория финансов: учеб. пособие / Н.Е. Заяц, М.К. Фисенко, Т.В.

Сорокина [и др.]; под общ. ред. Н.Е. Заяц, М.К. Фисенко. – Минск: БГЭУ, 2005.

– 351 с.

2. Доходы бюджета Республики Беларусь, контролируемые налоговыми органами, по видам доходных источников за 2011-2015 годы [Электронный ресурс] // Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь. – Режим доступа: http://www.nalog.gov.by/ru/dohod-budget-ru/

–  –  –

Надання інших завдань аудиту, відмінних від аудиту на даний час менше контролюється зі сторони професійних організацій, зокрема Аудиторської палати України.

Це пов’язано з наступними причинами:

незначне коло користувачів інших аудиторських послуг;

відсутність оприлюднення матеріалів виконання послуги перед третіми сторонами;

недостатнє нормативне регулювання принципів, змісту, порядку виконання, підсумкової документації, і, як наслідок, чітко ідентифікованих об’єктів контролю якості, і дотримання принципів етики.

Супутні аудиту послуги повинні надаватись аудиторською фірмою добросовісно і ретельно.

Професійний персонал аудиторських фірм, який приймає участь у виконанні робіт або наданні супутніх та інших послуг аудиту повинен відповідати наступним професійним вимогам:

чесність;

об’єктивність;

професійна компетентність і ретельність виконання;

дотримання правил професійної поведінки;

виконання правил (стандартів) аудиторської діяльності;

виконання принципу конфіденційності інформації.

Як наслідок вказаної ситуації дотримання принципів етики під час виконання супутніх та інших послуг аудиту на практиці пов’язане з професійною порядністю та чесністю конкретного аудитора.

Одне з питань, яке впродовж більш ніж 30 років обговорюється в США – це принцип дотримання принципу незалежності у разі надання не аудиторських послуг (далі NAS) для своїх клієнтів з аудиту.

Не дивлячись на зрозумілість принципу незалежності питання про NAS в США є досить важливою темою для обговорення за цілою низкою причин:

положення нормативних документів можуть бути відмінені у разі виявлення нових аргументів з боку науковців та практиків;

у США певні обмеження з дотримання принципу незалежності не є обов’язковими для приватних компаній, що залишає актуальним питання розгляду принципу незалежності.

Фахівцями США на підставі досліджень було наведено досить вагомі аргументи на користь наявності економічного взаємозв’язку між аудиторами та клієнтами у разі надання не аудиторських послуг. Водночас інші закордонні вчені вважають, що надання NAS збільшує знання аудитора про бізнес клієнта, що є сприятливим для ефективного проведення аудиторської перевірки.

Історія розгляду цієї теми була започаткована у 1980 році у працях Cowen, надалі у 1988 році Hall розглядає питання втрати незалежності у зв’язку з розширенням сфери аудиторських послуг [1]. На рівні нормативного регулювання перші спроби Комісії з цінних паперів і бірж США з врегулювання принципу незалежності у разі надання не аудиторських були Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми реалізації»

сприйняті аудиторською спільнотою зі скептицизмом. Багато хто сумнівався щодо можливості втрати незалежності у зв’язку з продажем NAS, а також мали місце побоювання, що нормативні документи завдадуть школі економічній життєздатності аудиторських фірм. Частина науковців стверджували, що значні суми, які сплачуються клієнтами як плата за супутні та інші послуги може створювати економічний зв'язок, який неминуче послаблює умови незалежності аудиторів.

У 2000-х роках скандали у сфері аудиторської діяльності, пов’язані з відомими компаніями переорієнтували наведену вище дискусію та призвели до регулятивних рішень, які змінили становище аудиторських фірм. які заборонили надавати більшу частину видів аудиторських послуг для клієнтів з аудиту. У наступному десятилітті був вибух наукових досліджень з приводу незалежності аудиторів та надання NAS. Незважаючи на консенсус досліджень і часто висловлюваний скептицизм з боку аудиторів на обмеження не аудиторських послуг, багато науковців продовжували висловлювати переконання, що надання інших послуг клієнтам аудиту знижують якість аудиторських послуг.

Науковець Monika Causholli у 2014 році поставив за мету вивчити питання незалежності з нової точки зору[1]. Усі попередні дослідники вивчали зв'язок між не аудиторськими послугами та аудитом у ретроспективі та як дозволене одночасне надання окремих аудиторських послуг та виконання аудиторської перевірки в межах одного клієнта, а Monika Causholli вважає, що слід розглядати з точки зору майбутніх не аудиторських послуг з боку клієнта з аудиту. Аналіз фінансових звітів аудиторських фірм на предмет надання не аудиторських послуг, який забезпечив репрезентативну вибірку показав, що мали місце незвичні збільшення не аудиторських послуг у наступних роках, або ж аномальне збільшення не аудиторських послуг для клієнтів, які мали раніше незначні обсяги не аудиторських послуг. Таким чином, вказаним науковцем було висунуто гіпотезу, що незалежність аудитора, швидше за все буде порушена, якщо аудитори будуть активно посувати нові NAS своїм клієнтам з аудиту. Слід зазначити, що дискусії з приводу принципу незалежності залишаються в активній фазі, про що вказують публікації у спеціалізованих виданнях у 2016 році, що для українських практиків та науковців має становити предмет зацікавлення для врахування світових тенденцій аудиторської діяльності та специфіки їх впровадження в Україні.

Список використаних джерел

1. Monika Causholli, Dennis J. Chambers, and Jeff L. Payne.Does Selling NonAudit Services Impair Auditor Independence? New Research Says, «Yes»// Current Issues in Auditing.- 2015.- Vol. 9.- No. 2.- pp. P1-P6.

Напрям 1  «Фінансовий механізм та обліково-аналітичне забезпечення сталого економічного розвитку»

Бабенко Людмила к.е.н., доцент Івасюк Анастасія студентка Університет митної справи та фінансів м. Дніпропетровськ Україна

ВИКОРИСТАННЯ ОБЛІКОВОЇ БАЗИ ДЛЯ АУДИТУ

ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Фінансові результати є надзвичайно важливим показником для суб’єкта господарювання, адже в них відображаються всі сторони діяльності підприємства. Для визначення правильності формування фінансового результату та для подальшого і більш детального аналізу діяльності підприємства, доцільно проводити аудит.

Джерелами інформації аудиту фінансових результатів є:

- вимоги нормативних документів, що регулюють облік фінансових результатів;

- наказ про облікову політику;

- установчі документи;

- первинні документи з обліку виробничих витрат, витрат діяльності, доходів та фінансових результатів;

- регістри синтетичного і аналітичного обліку за рахункам сьомого і дев'ятого класів;

- форма № 1 «Баланс» (річний і квартальні);

- форма №2 «Звіт про фінансові результати»;

- мтеріали попередніх аудиторських перевірок та інших форм контролю (за запитом аудитора).

Під час перевірки фінансових результатів аудитор має керуватись П(С)БО 15 «Дохід», де відображено порядок формування інформації про доходи підприємства і її розкриття у фінансовій звітності та П(С)БО 16 «Витрати», де викладено основні вимоги до визнання, складу і оцінки витрат, розкриття інформації про витрати у фінансовій звітності. У свою чергу, порядок складання Звіту про фінансові результати регламентується П(С)БО № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

При аудиті первинних документів, перевіряється правильність класифікації доходів і витрат за видами діяльності, яке передбачає детальне вивчення наказу про облікову політику і порівняння його в частині порядку формування фінансових результатів з нормами чинного законодавства.

Аналіз організації обліку фінансових результатів здійснюється шляхом встановлення відповідності нормативним вимогам рахунків бухгалтерського обліку, що використовуються підприємством для відображення інформації про фінансові результати: відповідності облікових регістрів тощо.

Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми реалізації»

Правильність узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій перевіряється за даними рахунку 79 «Фінансові результати». За кредитом даного рахунку аудитор перевіряє правильність відображених сум в порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом — сум в порядку закриття рахунків обліку витрат, а також нарахованого податку на прибуток.

Достовірність визначення фінансових результатів перевіряють у розрізі субрахунків до рахунку 79.

Правильність визначення загальної величини чистого прибутку (збитку) підприємством аудитор з'ясовує зіставленням дебетового та кредитового оборотів за рахунком 79 «Фінансові результати» за звітний період.

Перевіряють також дані рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», рахунку 64 «Розрахунки за податками і платежами» в розрізі субрахунків. Правомірність нарахування податку на додану вартість визначають за первинними документами - податковими накладними.

Аудит синтетичного обліку реалізації продукції при журнально-ордерній формі здійснюють на основі даних Головної книги, Журналу-ордеру, в якому записи із накопичувальних відомостей та реєстрів відображують підсумком за місяць.

Особливу увагу при проведенні аудиту фінансових результатів потрібно зосереджувати на формі № 2 «Звіті про фінансові результати», яка й відображує інформацію про доходи, витрати, фінансові результати, сукупний дохід підприємства. На підставі форми № 2 «Звіту про фінансові результаті»

перевіряють таку інформацію:

1. Вивчення та аналіз обсягів реалізації активів і визнання доходів та витрат звітного періоду.

2. Перевірка правильності класифікації та оцінки доходів, витрат і фінансових результатів за видами діяльності (операційна, фінансова, інвестиційна).

3. Перевірка правомірності відображення на рахунках бухгалтерського обліку доходів і витрат.

4. Перевірка правильності відображення доходів та витрат у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід).

5. Дослідження cтpуктуpи дoхoдiв та витрaт діяльності з мeтoю визнaчeння eфeктивнoстi діяльності суб’єкта господарської діяльності.

Крім того, аудитор з'ясовує правильність щомісячного списання загальновиробничих витрат та приєднання до виробничої собівартості окремих видів продукції.

Після здійснення аудиторської перевірки аудитор надає керівнику підприємства аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора), де відображуються результати перевірки, надані поради щодо виправлення помилок у подальшій діяльності суб’єкта господарювання.

Напрям 1  «Фінансовий механізм та обліково-аналітичне забезпечення сталого економічного розвитку»

Для більш ефективного проведення аудиту фінансових результатів діяльності пропонуємо:

- розробити внутрішні методики аудиту та форми робочої документації;

- аналізувати техніко - економічні та фінансові показники діяльності, які відображають зміни вартості готової продукції виробництва у реальних та порівняльних цінах;

- аналізувати вартість реалізованої продукції та її собівартість;

- проводити спів ставний аналіз витрат на 1 грн. товарної продукції та ціни її реалізації;

- порівнювати чисельність працюючих та продуктивність праці за звітний період порівняно із попереднім періодом.

Тільки за результатами такого аналізу можливо визначити шляхи зростання доходів та зниження витрат підприємства.

Список використаних джерел

1. Хуторян А.А. Напрями вдосконалення обліку формування фінансових результатів / А.А. Хуторян / Економічний аналіз : зб. наук. праць / відп. ред.. С.І. Шкарабан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – Вип. 3(19). – С. 324-327.

2. Хуторян А.А. Організація та основні напрями проведення аудиту фінансових результатів діяльності підприємства / А.А. Хуторян / Фінанси, облік і аудит. Збірник наукових праць. Вип. 10. – К.: КНЕУ. - 2007. – С. 334-338.

3. Хуторян А.А. Проблеми проведення аудиту за умов функціонування інформаційних систем на підприємстві / А.А. Хуторян / Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Вип. 203: в 4 т. Том ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ. -2005. – С. 329-333.

4. Облік фінансових результатів: проблеми та шляхи вдосконалення / Тесленко Т.І., Конькова Н.В., Науковий журнал «Бізнес – Інформ».

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.businessinform.net/pdf/2013/4_0/356_360.pdf. – Назва з екрана.

–  –  –

Казахстан, как и все страны бывшего СССР, за прошедшие четверть века более или менее успешно решают несвойственную для советской экономической политики задачу – государственное регулирование экономики, с учетом принципа « минимизации регулирующих функций государства».

В этих условиях возрастает роль государственного финансового контроля как неотъемлемой части государственного управления. В международной практике такую роль выполняет государственный аудит.[1] Анализ историографических источников показывает, что государственный аудит имеет многовековую историю развития. Так, например, аудит всех финансовых услуг на территории Франции осуществляется созданной в 1797 году Генеральной инспекцией по финансам при Министерстве финансов, экономики и промышленности. Функциональными направлениями Национальной миссии по аудиту являются финансовый аудит всех министерств (80 %) и аудит эффективности (20 %).[2] Реформирование государственного управления во многих странах привело к преобразованию государственного финансового контроля в государственный аудит.

В Казахстане 14 декабря 2012года был подписан Указ о утверждения концепции Государственного аудита. В Концепции было записано, что государственный аудит для Казахстана видится как целостная и независимая оценка эффективности деятельности объектов аудита, охватывающая не только финансовые вопросы, но и все направления их деятельности с представлением действенных рекомендаций на основе выявленных недостатков и предложений по управлению рисками[3].

Повышение эффективности использования средств государственного бюджета в условиях ограниченности ресурсов становится первостепенной задачей.

Однако действующая система государственного финансового контроля нацелена лишь на выявление нарушений использования бюджетных средств постфактум, а не на предупреждение. В связи с чем актуально реформирование отечественной системы государственного финансового контроля и внедрение принципиально новых его форм, одной из которых является государственный аудит.

Таким образом, в Казахстане термин «государственный аудит» впервые законодательно определен в 2012 году. Однако и на сегодняшний день нерешенными остаются многие вопросы теории и практики государственного аудита. Для того чтобы государственный финансовый контроль в Казахстане был действительно эффективным и соответствовал уровню экономически развитых государств, необходимо проделать много важных и существенных преобразований.

Создание системы государственного управления на современном этапе, предлагает реализацию совокупности мер правового, организационного и методологического характера, и все это требует безотлагательного и поэтапного решения [2].

Первый этап (2013-2014годы)- создание законодательной и методологической базы государственного аудита, соответствующей руководящим принципам Напрям 1  «Фінансовий механізм та обліково-аналітичне забезпечення сталого економічного розвитку»

Лимской декларации и международным стандартам аудита (стандартам внутреннего аудита Института внутренних аудиторов, международным стандартам аудита Международной федерации бухгалтеров, международным стандартам Международной организации высших органов финансового контроля), а также совершенствование законодательной и методологической базы действующей системы государственного финансового контроля.

На данном этапе планируются:

1) разработка проекта Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» с определением понятия государственного аудита и государственного финансового контроля, их принципов, типов, видов, субъектов, объектов, функций, механизмов и инструментов;

Второй этап (2015-2017 годы) – становление системы государственного аудита.

Третий этап: с 2018 года все органы государственного аудита и государственного финансового контроля будут функционировать в соответствии со стандартами государственного аудита. Государственный аудит и государственный финансовый контроль должен стать полноценным и действенным институтом государства и общественности.

Первый этап реализации Концепции завершился принятием 12 ноября 2015 года Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле».

Сегодня на этапе реализации второго этапа решаются множество вопросов по разработке системы государственного аудита, внесения дополнений в различные нормативно-правовые акты. Тем не менее еще нет четкого разграничения полномочий контролирующих органов - субъектов государственного аудита, недостаточно разработаны теоретико-прикладные рекомендации по осуществлению государственного аудита.

Согласно Закону, цель государственного аудита – повышение эффективности использования бюджетных средств и управления государственными активами. В зависимости от субъекта государственный аудит подразделяется на внешний и внутренний. Систему органов внешнего государственного аудита и финансового контроля представляют Счетный комитет и ревизионные комиссии, внутреннего – Комитет финансового контроля Министерства финансов, как уполномоченный Правительством орган по внутреннему аудиту, и службы внутреннего аудита центральных государственных органов и их ведомств, а также акиматов.

Основная задача внешнего аудита – анализ, оценка и проверка эффективного и законного управления национальными ресурсами для обеспечения качества жизни населения и национальной безопасности страны. Внутренний аудит будет проверять достижение объектом государственного аудита прямых и конечных результатов, предусмотренных в документах системы государственного планирования, эффективности внутренних процессов организации деятельности госорганов, качества оказываемых госуслуг, сохранности активов государства.

Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми реалізації»

Кроме того, ключевое значение в деятельности главного контрольного органа будет отведено аудиту эффективности, заключающемуся в оценке результатов использования госсредств, достигнутых по отношению к планам. Особое внимание аудиторов будет уделяться рекомендациям по совершенствованию деятельности объектов контроля, выявлению недостатков, способствующих совершению правонарушений.

Абсолютно новыми функциями будут аудит консолидированной финансовой отчетности, аудит эффективности реализации стратегий развития национальных холдингов, деятельности органов государственного аудита, деятельности по проведению мониторинга за валовым внешним долгом государства, ценообразования.

В целом государственный аудит будет не просто констатировать те или иные несоответствия, а выявлять причины, резервы и потенциал использования государственных финансовых ресурсов с большей отдачей, эффективностью, а Счетный комитет станет высшим органом государственного аудита в Казахстане.

Список использованных источников

1. Концепция внедрения государственного аудита в Республике Казахстан.

Указ Президента РК от 3 сентября 2013 года №634.

2. Закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года № 392-V ЗРК «О государственном аудите и финансовом контроле».

3. Козы-Корпеш Джанбурчин. Государственный аудит на страже бюджета // URL: http://www.kazpravda.kz/

–  –  –

Наиболее часто используются следующие стратегии борьбы с риском:

1. Избежание риска.

2. Переадресование риска.

3. Соглашение с присутствием риска.

4. Предупреждение риска.

5. Минимизация риска при некоторых заданных условиях, охватывающая комплекс мер прямого воздействия на кредитный риск [1, с.106].

Во всех банках организована эффективная система риск-менеджмента в соответствии с международными требованиями и стандартами.

Например, система управления рисками ОАО «Белагропромбанк» направлена на достижение таких целей как обеспечение финансовой надежности, устойчивого, безопасного и ликвидного функционирования в процессе достижения общих стратегических целей Банка [2].

Стратегия управления рисками данного банка предусматривает следующие цели:

1. применение системы ограничения рисков банка путем установления, постоянного мониторинга и анализа соблюдения показателей толерантности к рискам;

2. внедрение автоматизированной системы управления рисками, позволяющей повысить качество функционирования системы управления рисками за счет современных моделей оценки и централизации процессов управления рисками;

3. формирование оптимальной организационной структуры управления рисками, соответствующей организационно-функциональной структуре банка, характеру и объемам осуществляемых им операций, позволяющей исключить конфликт интересов в процессе управления рисками;

4. совершенствование системы отслеживания рисков на стадии возникновения негативной тенденции на основе ключевых и иных индикаторов рисков [4].

Банк осуществляет постоянное улучшение системы управления рисками с учетом периодической оценки ее эффективности.

Наиболее существенным риском для банков является кредитный. Кредитный риск проявляется в форме полного невозврата кредита, частичного невозврата или отсрочки погашения кредита.

Управление кредитным риском базируется на выявлении причин, по которым кредитополучатель не может или не имеет желания выполнять обязательства, определении методов снижения рисков.

Управление кредитным риском происходит в несколько этапов. Первый этап предполагает определение кредитной политики, основных ориентиров для формирования портфеля, решение вопросов ценообразования займов. На втором этапе уделяется внимание анализу кредитоспособности, осуществляется мониторинг клиентов-заемщиков, ведется работа по восстановлению проблемных долгов. На третьей стадии происходит оценка и аудит эффективности проведения кредитной политики.

Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми реалізації»

Выделяют две группы методов управления кредитным риском:

1) методы управления кредитным риском на уровне отдельного кредита;

2) методы управления кредитным риском на уровне кредитного портфеля банка.

Что касается первой группы методов, то к ней относят:

1) анализ кредитоспособности заемщика;

2) анализ и оценка кредита;

3) структурирование ссуды;

4) документирование кредитных операций;

5) контроль за предоставленным кредитом и состоянием залога.

К второй группе методов относятся: диверсификация, лимитирование, создание резервов для возмещения потерь от кредитных операций коммерческих банков, секъюритизация [5].

Для управления последствиями наступления рисков используются как и в первом методе, так и во втором – активные и пассивные инструменты.

К активным инструментам для ограничения потерь первого метода относят:

1. распределение рисков – происходит распределение между участниками проекта, с целью сделать ответственным за риск участника, который лучше всех сможет рассчитать и проконтролировать риски, наиболее устойчивого в финансовом отношении, способного преодолеть последствия от действия рисков.

2. ограничение рисков (продажа обеспечения при расторжении кредитного договора);

3. деление рисков (При наступлении страхового случая, если риск был застрахован и оговорено в договоре, происходит деление рисков).

Пассивные инструменты для страхования убытков первого метода относят учет риска при установлении процентной ставки.

Активные инструменты второго метода:

1. ограничение рисков (происходит ограничения на тот или иной тип рисков посредством определенных способов);

2. диверсификация кредитного портфеля (происходит распределение кредитного портфеля среди широкого круга заемщиков, которые отличаются один от другого как за характеристиками, так и по условиям деятельности);

3. управление проблемными кредитами.

В качестве пассивных инструментов второго метода выступают:

1. образование резервов ликвидности;

2. образование резервов собственного капитала;

3. контроль за качеством кредитного портфеля.

В банке действует система управления рисками, созданная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, нормативными документами Национального банка Республики Беларусь, рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору [3].

Напрям 1  «Фінансовий механізм та обліково-аналітичне забезпечення сталого економічного розвитку»

В целях эффективного управления банковскими рисками, а также исключения конфликта интересов в любом банке разработана система полномочий, которая позволяет распределить ответственность в данной сфере между органами управления, комитетами, подразделениями, должностными лицами и иными работниками Банка.

Регулярно проводимый анализ подверженности Банка различным видам рисков с помощью стресс-тестирования, позволяет разрабатывать различные сценарии изменения факторов рисков, оценивает их влияние на финансовый результат, собственный капитал и другие показатели надежности и устойчивости Банка.

Список источников литературы

1. Кабушкин С.Н Управление банковским кредитным риском: Учеб. пособие/ С.Н. Кабушкин. – М.: Новое знание, 2004. – 336 с.

2. Описание системы управления рисками / Официальный сайт ОАО «Белагропромбанк» [Электронный ресурс]. –– Режим доступа:

http://www.belapb.by/about/information/opisanie-sistemy-upravleniya-riskami-i-sistemyvnutrennego-kontrolya/. – Дата доступа: 19.03.2016

3. Организация банковского надзора / Официальный сайт «Национальный банк

Республики Беларусь» [Электронный ресурс]. –– Режим доступа:

http://www.nbrb.by/system/supervisorg.asp. – Дата доступа: 20.03.2016

4. Стратегический план развития открытого акционерного общества «Белагропромбанк» (ОАО «Белагропромбанк») на 2015 – 2017 годы / Официальный сайт ОАО «Белагропромбанк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.belapb.by/about/all-about/strategiya-razvitiya-banka-2015-god/. – Дата доступа: 22.03.2016

5. Управление рисками / E-xecutive. [Электронный ресурс]– Режим доступа:

http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/Управление_рисками. – Дата доступа:

18.03.2016

–  –  –

служат важнейшими факторами надежности банка. Цена полученных пассивов в значительной степени оказывает влияние на размер банковской прибыли.

Проблема формирования ресурсной базы для коммерческого банка имеет несравнимо большое значение, чем для любых иных хозяйствующих субъектов.

Данные проблемы можно разделить на внутренние и внешние. К внешним проблемам относятся изменение общеполитической и общеэкономической ситуации в стране и регионе. К внутренним относятся отсутствие грамотной депозитной политики, недостаточная капитализация, неоптимальная структура пассивов, низкое качество управления, слабое развитие современных банковских технологий, несовершенство проводимых операций, в том числе недостаточный уровень обслуживания клиентов. Каждая из этих проблем влияет на источники, посредством которых формируется ресурсная база коммерческого банка.

Также среди основных проблем формирования ресурсов коммерческих банков Республики Беларусь на современном этапе можно выделить следующие:

снижение реальных доходов населения, что снижает объёмы сбережений, в том числе и на депозитах в банках.

высокие девальвационные ожидания, в результате которых прирост рублевых вкладов населения является неустойчивым, несмотря на более высокий уровень доходности рублевых сбережений над доходностью вкладов в иностранной валюте;

недостаточный уровень финансовой грамотности, что вызывает недоверие к коммерческим банкам в целом и новым банковским продуктам в частности.

В результате перечисленных проблем сложилась ситуация, которой соответствуют отрицательные темпы прироста депозитов в белорусских рублях и иностранной валюте, а также высокая доля вкладов со сроком размещения до 3 месяцев.

С 1 ноября 2015 года по 1 марта 2016 года сумма срочных рублёвых вкладов населения в банковской системе снизилась на 16%, а срочных валютных – на 4%. Динамика срочных вкладов населения за четыре месяца выглядит следующим образом.

Таблица Динамика срочных вкладов населения с 01.11.2015 г. по 01.03.2016 г.

Вклады 01.11.

2015 01.01.2016 01.03.2016 Срочные рублёвые, трлн. рублей 28,6 26 24 Срочные валютные, млрд. долларов 7,8 7,7 7,5 Источник: [1] Такое положение объясняется также влиянием Декрета №7 «О привлечении денежных средств во вклады (депозиты)», который был принят в первой декаде ноября. После его подписания были введены безотзывные Напрям 1  «Фінансовий механізм та обліково-аналітичне забезпечення сталого економічного розвитку»

вклады, запрещающие населению досрочно забирать сбережения из банка, и отзывные, позволяющие это делать. При этом процентные ставки по отзывным вкладам были снижены.

На долю вкладов со сроком размещения до 3 месяцев приходится порядка 60% всех срочных депозитов. Структура прироста депозитов населения в 2015 году выглядит следующим образом.

Рис. Структура прироста депозитов населения в 2015 г., % Источник: [1] Национальный банк Республики Беларусь в сложившейся ситуации пытается снизить напряженность на финансовом рынке путем проведения жесткой денежно-кредитной политики, которая нацелена на обеспечение привлекательности рублевых вкладов и снижение давления на валютный рынок.

Также Национальный банк проводит постоянную работу с банками по ограничению кредитования, а рублевую ликвидность предоставляет ограниченному числу банков. Такая политика регулятора приводит к недостатку рублевой ликвидности, в результате чего банки заинтересованы в привлечении рублевых средств населения и поэтому готовы повышать ставки по депозитам.

В целях эффективного формирования ресурсной базы банкам необходимо осуществление следующих мероприятий:

совершенствование собственной депозитной политики с учетом специфики деятельности банков и критериев оптимизации данного процесса;

использование различных видов счетов для всех категорий вкладчиков и повышение качества их обслуживания;

обеспечение индивидуального подхода к каждому клиенту, предоставление различных льгот для наиболее важных и перспективных клиентов;

Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми реалізації»

улучшение рекламы депозитных счетов юридических и физических лиц сроком «до востребования» в качестве наиболее надёжного способа хранения денежных средств в условиях незначительных финансовых накоплений, что позволит повысить уровень доверия к банкам;

сокращение издержек работы банков путём широкого использования современных технологий и оптимизации организационной структуры в целях извлечения средств для осуществления мероприятий в рамках депозитной политики банков [2].

Таким образом, реализация данных мер позволит в определённой мере решить проблемы формирования ресурсной базы в коммерческих банках Республики Беларусь на основании увеличения привлекательности банковских вкладов.

Список использованных источников

1. Бюллетень банковской статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbrb.by/publications/bulletin/. – Дата доступа: 29.03.2016

2. Калечиц С.В. Итоги выполнения Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь за 2015 г. и задачи банковской системы по их реализации в 2016 г. - Банковский вестник, февраль 2016 г. – с. 3-10

–  –  –

Страховщики на страховом рынке представлены страховыми и перестраховочными организациями любой организационно-правовой формы предусмотренной законодательством.

Страхователями могут быть любые физические и юридические лица, выражающие страховой интерес, уплачивающие денежные страховые взносы и имеющие право на основе договора страхования получить денежную сумму при наступлении страхового случая [3].

Обязательными условиями существования страхового рынка являются:

1) наличие потребностей (спроса) на страховые услуги и страховщиков, способных удовлетворить эти потребности;

2) признание страхования как инструмента управления рисками;

существование страхового законодательства;

3) повышение страховой культуры населения.

В Республике Беларусь в основном создана нормативная правовая база, регулирующая отношения в сфере страхования и страховой деятельности, образован национальный институт перестраховочной защиты. В то же время для усиления защищенности граждан и организаций, формирования долгосрочных ресурсов для экономики, а также создания условий для притока иностранного капитала необходимо повысить интенсивность развития отечественного страхового рынка.

Страхование является защитным механизмом, направленным на поддержание производства и качества жизни людей. Современный этап развития страхового рынка Республики Беларусь начался, характеризуется устойчивостью функционирования в результате стабилизации ситуации в экономике страны, а также качественных структурных изменений, обусловленных введением новых видов обязательного страхования [4].

Проанализировав состояние рынка страховых услуг в Республике Беларусь за первое полугодие 2013-2015 годов и январь 2016 года, можно отметить положительную тенденцию развития. На 15 марта 2016 года в Республике Беларусь действует 24 страховых организаций.

За 1-е полугодие 2015 года действующими страховыми компаниями республики получено страховы взносов по прямому страхованию и сострахованию на сумму 3 991, 9 млрд рублей. В то время как за 1-е полугодие 2014 года – на сумму 3 613, 1 млрд рублей. Темп роста страховых взносов за 1-е полугодие 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составил 110, 5 %. Прирост поступлений в 2015 году по сравнению с 2014 годом составил 378, 8 млрд рублей, а с 2013 годом – 626, 8 млрд рублей. За январь 2016 года взносы страховых организаций республики по прямому страхованию и сострахованию составили 738, 0 млрд рублей [5].

За 1-е полугодие 2015 года по добровольным видам страхования было получено страховых взносов в размере 2 139, 9 млрд рублей, за 1-е полугодие 2014 года – 1 972, 1 млрд рублей, а за 1-е полугодие 2013 года – 1 984, 3 млрд Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми реалізації»

рублей. По добровольным видам страхования за январь 2016 года страховые взносы составили 444, 1 млрд рублей [5].

Страховые взносы по обязательным видам страхования за 1-е полугодие 2015 года – 1 852, 0 млрд рублей, что на 211 млрд рублей больше, чем в 2014 году и на 471, 2 млрд рублей в 2013 году. Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь 2016 года – 293,9 млрд рублей [5].

Выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили за 1-е полугодие 2015 года – 2 268, 0 млрд рублей, за 1-е полугодие 2014 – 1 522, 7 млрд рублей, а за 1-е полугодие 2013 – 1 296, 5 млрд рублей. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за 1-е полугодие 2015 года составил 56, 8 % (за 1-е полугодие 2014 года – 42, 1%, а за 1-е полугодие 2013 года – 38, 5%). За январь 2016 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 357,8 млрд рублей, а уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь 2016 года составил 48,5% [5].

Стоит отметить и трудовой потенциал страховых организаций Республики Беларусь. Численность работников состава страховых организаций по состоянию на 01.02.2016 составил 9 093 человека (на 01.02.2015 – 9 163, на 01.02.2014 – 9 172 человека) [5].

Исходя из анализа, можно сделат вывод, что деятельность страховых организаций имеет тенденцию к успешному развитию.

Развитию страхового рынка в Республике Беларусь способствовала программа развития страховой деятельности на 2011-2015 годы. Реализация данной программы позволила обеспечить механизм устойчивого и динамичного развития национального рынка страховых услуг с учетом мирового опыта, позволяющего в полной мере удовлетворить потребности экономики и общества. Поставлена также задача углубить процесс интергации страхового рынка в международную систему страхования. Предстоит повысить эффективность надзора и регулирования страховой деятельности в Республике Беларусь [4].

Список использованных источников

1. Проблемы и перспективы развития страхового рынка Республики Беларусь в современных условиях [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа:

http://www.bestreferat.ru/referat-266396.html. – Дата доступа: 30.01.2016 г.

2. Ханкевич, Л.А. Финансы: ответы на экзаменационные вопросы / Л.А.

Ханкевич. – 3-е изд., испр. – Минск: ТетраСистемс, 2012. – 112 с.

3. Участники страхового рынка / Страховые компании и программы по страхованию [Электронный ресурс]. - 2016. – Режим доступа: http://infoinsurance.ru.

– Дата доступа: 30.03.2016 г.

4. Республиканская программа развития страховой деятельности на 2011 – 2015 годы [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа:

Напрям 1  «Фінансовий механізм та обліково-аналітичне забезпечення сталого економічного розвитку»

http://www.government.by/upload/docs/file735b7923f322238a.PDF. – Дата доступа:

30.03.2016 г.

5. Основные показатели деятельности страховых организаций / Министерство финансов Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа:

http://www.minfin.gov.by/. – Дата доступа: 30.03.2016 г.

Бойко Валентина студентка Невдах Сергей ст. преподаватель Полесский государственный университет г. Пинск Республика Беларусь

ЭТАПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ АУДИТА

Начальным этапом при проведении аудита любого предприятия является планирование. МСА ISA 300 «Планирование аудита финансовой отчетности»

устанавливает требования и общие принципы к планированию аудита финансовой отчетности. Основным требованием данного стандарта является тo, что аудитор должен планировать аудит так, чтобы проверка была проведена эффективно. Именно на этапе планирования аудитор убеждается в том, что наиболее важным областям проверки будет уделено должное внимание, а потенциальные проблемы будут своевременно выявляться и разрешаться. С другой стороны, планирование способствует оптимальному распределению работы среди членов аудиторской группы, выполняющих задание, облегчает руководство и надзор за работой, а также помогает координировать работу аудиторов.

Следует понимать, что планирование аудита – это непрерывный циклический процесс. Тем не менее, при планировании аудитор должен принимать во внимание временные рамки, объем и характер выполнения определенных аудиторских действий и процедур.

Планирование аудита позволяет аудитору:

- уделить должное внимание существенным областям в аудите;

- спрогнозировать проблемы, которые могут возникнуть в ходе аудита и своевременно их предотвратить;

- разработать порядок выполнения аудиторского задания;

- распределить обязанности между членами аудиторской группы;

- контролировать процесс аудита.

«Планирование аудита - это разработка общей стратегии и составление детального плана применительно к ожидаемому характеру, срокам и объему аудиторских процедур», согласно Национальным правилам аудиторской Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми реалізації»

деятельности «Планирование аудита» (в ред. постановлений Министерства финансов от 24.03.2008 № 41, от 29.03.2013 № 19, от 10.12.2013 № 78) [3].

Согласно Международным стандартам аудита ISA 300 «Планирование аудита финансовой отчетности»: «Планирование аудита включает в себя разработку общей стратегии аудита для соглашения и разработку плана аудита с целью снижения аудиторского риска до приемлемо низкого уровня» [2].

В журнале «Главный бухгалтер» экономист Марина Монастырная определяет планирование аудита как: «Планирование является начальным этапом проведения аудита и предназначено для определения наиболее важных направлений аудиторских проверок и эффективного распределения обязанностей среди аудиторов» [1].

Схема этапов планирования аудита представлена на Рисунке 1.

–  –  –

Рис. 1. Этапы планирования аудита Примечание-Источник: собственная разработка.

Процесс планирования начинается с подготовительной работы по аудиторскому заданию, которая заключается в:

- определении с заказчиком объекта и цели аудита, а также этапов егo проведения;

- получении информации, которая необходима для понимания хозяйственной деятельности объекта аудита;

- оценке возможности проведения аудита аудиторской организации.

Получение информации o деятельности аурируемого лица является важной частью планирования работы, которая помогает аудитору выявить события, хозяйственные операции и другие особенности, которые могут оказывать существенное влияние на отчетность предприятия.

Далее предстоит разработать и документально оформить общую стратегию аудита, в котором рекомендуется предусмотреть:

- формирование аудиторской группы, их численность и квалификацию;

- объем и сроки проведения аудита;

- способ проведения аудита (выборочная или сплошная проверка);

- перечень аудиторских процедур, выполняемых в ходе аудиторской проверки;

Напрям 1  «Фінансовий механізм та обліково-аналітичне забезпечення сталого економічного розвитку»

- определение итоговых и промежуточных документов по результатам аудита (отчет, заключение), срок их составления и порядок предоставления;

- управление и контроль качества выполняемой аудиторской проверки со стороны руководства;

- рассмотрение существенных факторов, которые оказывают влияние на ход аудита (установленный уровень существенности, аудиторский риск и оценка системы внутреннего контроля предприятия).

Планирование предполагает разработку аудиторской программы, определяющей объем, виды и последовательность осуществления аудиторских процедур, необходимых для формирования аудиторской организацией объективного мнения о бухгалтерской отчетности организации.

Результаты проводимой аудиторской организацией подготовки общего плана и программы аудита подлежат документированию. Форма документов для планирования аудита разрабатывается аудиторской организацией самостоятельно и должна быть предусмотрена внутренними правилами аудиторской деятельности аудиторской организации (Рисунок 2).

Проверяемая организация Период аудита Руководитель аудиторской группы

Состав аудиторской группы:

аудиторы Планируемый аудиторский риск Уровень существенности

–  –  –

Общий план аудита и программа аудита должны по мере необходимости уточняться и пересматриваться в ходе аудита, в связи с меняющимися обстоятельствами или неожиданными результатами, полученными в ходе выполнения аудиторских процедур. Причины внесения изменений в общую стратегию и программу аудита должны быть документально подтверждены.

Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми реалізації»

Таким образом, планирование в аудите осуществляется непрерывно на протяжении всего времени выполнения аудиторского задания. И если по мере получения информации в ходе аудита требуется корректировка характера, сроков и объема запланированных аудиторских процедур, аудиторская организация должна вносить изменения в план аудита.

Список использованных источников

1. Главный бухгалтер: Порядок проведения внутреннего аудита в банке, Монастырная М. [Электронный ресурс] / ООО «Агентство Владимира Гревцова». – Минск, 2002-2015. - Режим доступа: http://www.glavbuh.by. – Дата доступа: 12.01.2016.

2. Международный стандарт аудита 300 «Планирование аудита финансовой отчетности» [Электронный ресурс] / ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ». – Москва, 2015. - Режим доступа:

http://online.zakon.kz. – Дата доступа: 21.12.2015.

3. Министерство финансов Республики Беларусь: Национальные правила аудиторской деятельности «Планирование аудита» [Электронный ресурс] /

Министерство финансов РБ. - Минск, 2000-2016. - Режим доступа:

http://www.minfin.gov.by/ru. – Дата доступа: 20.12.2015.

–  –  –

бюджет и носящие фискальный характер, т. е. обеспечивают доход государству [3, с.

8]. Налоги в Республике Беларусь составляют около 80% государственного бюджета.

Неналоговые доходы – доходы от внешнеэкономической деятельности, доходы от имущества, которое находится в распоряжении государства и др.

Расходы государственного бюджета Республики Беларусь представляют собой те денежные средства, которые идут на финансирование определённых задач и функций органов государства. Расходы государственного бюджета в основном направляются на промышленность, социальную сферу, сельское хозяйство, оборону, науку и здравоохранение.

По экономическому содержанию расходы бюджета делятся на текущие и капитальные. Первые – это те денежные суммы, которые расходуются на обеспечение текущей деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и бюджетных учреждений (расходы на оборону, науку и т.д.).

Расходы капитального характера – это расходы, связанные с вложениями бюджетных средств в основные фонды и нематериальные активы, созданием государственных запасов и резервов.

Для бюджетного планирования и исполнения характерны следующие ситуации:

сбалансированный бюджет, дефицит, профицит.

Бюджет является сбалансированным, если соотношение доходов и расходов равно. В противном случае говорят о профиците или дефиците государственного бюджета. Дефицитом государственного бюджета считается заранее предусмотренное превышение расходов над доходами в бюджете государства.

Антиподом дефицита является профицит, при котором заранее планируется, что доходы в государственном бюджете будут выше, нежели расходы.

И так, Законом Республики Беларусь от 30 декабря 2014 года «О республиканском бюджете на 2015 год» был утвержден республиканский бюджет на 2015 год по расходам в сумме 141 трлн. рублей исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 156,7 трлн. рублей. Кроме того, бы предусмотрен профицит республиканского бюджета на 2015 год в сумме 15,7 трлн. рублей. На конец года сложилась следующая ситуация в стране: доходы республиканского бюджета составили 167,2 трлн. рублей, расходы - 152,1 трлн. рублей, следовательно, профицит республиканского бюджета за 2015 года сложился в сумме 15,1 трлн. рублей. Таким образом, на конец года по республике вместо профицита в сумме 15,7 трлн. рублей, наблюдался профицит – 15,1 трлн. рублей, план не был выполнен в полной мере, так как были превышены планируемые расходы.

Согласно Закону Республики Беларусь от 30 декабря 2015 года «О республиканском бюджете на 2016 год», в республики планируется, так как и в 2015 году, профицит, который составит 17,2 трлн. рублей. Расходы составят 163,4 трлн.

рублей, а доходы 180,6 трлн. рублей.

Планируется, что увеличение доходов республиканского бюджета, будет напрямую связано с ростом неналоговых доходов, а в структуре налоговых доходов республиканского бюджета на 2016 год, как и в предыдущие периоды, наибольшую Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми реалізації»

долю будут занимать налоги на товары (работы, услуги), их доля в структуре налоговых доходов вырастет, также вырастет доля налогов на доходы и прибыль.

И так, проанализировав данные о доходах и расходах республиканского бюджета Республики Беларусь, можно говорить о том, что в настоящее время наблюдается профицит, то есть расходы превышают доходы.

При наличие положительного сальдо бюджета выделяются следующие преимущества:

у государства всегда есть резервы на случай непредвиденных затрат;

возможность направить средства на решение дополнительных задач - для покрытия дефицита в бюджетных средствах на региональном уровне;

создание доверия к стране, как к партнеру и эмитенту. При стабильном профиците ценные бумаги компаний и страны увеличиваются в цене. Займы проще получить по более низкой ставке. Причина - минимальные риски со стороны кредитора.

Сформированный профицит республиканского бюджета направлен на погашение государственного долга.

Сбалансированность бюджета – один из основополагающих принципов формирования и исполнения бюджета, состоящий в количественном соответствии (равновесии) бюджетных расходов источниками их финансирования.

Сбалансированность бюджета достигается разными методами: одни из них применяются при формировании бюджета; другие – при его исполнении. В Республике Беларусь принцип сбалансированности бюджета определен в Бюджетном кодексе в качестве одного из основных принципов построения бюджетной системы.

Список использованных источников

1. О республиканском бюджете на 2015 год: Закон Республик Беларусь принят палатой Представителей 17 декабря 2014 г. [Электронный ресурс] / Официальный сайт Министерства финансов Республики Беларусь – Режим доступа:

http://www.minfin.gov.by/upload/bp/act/zakon_301214_225z.pdf – Дата доступа 28.03.2016.

2. О республиканском бюджете на 2016 год: Закон Республик Беларусь принят палатой Представителей 18 декабря 2015 г. [Электронный ресурс] / Официальный сайт Министерства финансов Республики Беларусь – Режим доступа:

http://www.minfin.gov.by/upload/bp/act/zakon_301215_341z.pdf – Дата доступа 28.03.2016.

3. Теория финансов: учеб. Наглядное пособие в структурно-логических схемах / В.М. Ливенский, С.В. Чернорук. – Пинск: ПолесГУ, 2009. – 94 с.

Напрям 1  «Фінансовий механізм та обліково-аналітичне забезпечення сталого економічного розвитку»

Володько Людвик к.э.н., доцент Володько Ольга к.э.н., доцент Полесский государственный университет г. Пинск Республика Беларусь

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛУГ КАК

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОМ

Для оценки качества банковских дистанционных услуг необходимо определить перечень критериев и подкритериев, которые адекватно характеризуют их особенности. Принципиальной особенностью банковских услуг является то, что невозможно выделить единственный критерий для оценки их качества. На основе изученной научной литературы, практических наблюдений, исследования мнений специалистов различных банков Республики Беларусь для экспертной оценки качества дистанционных банковских услуг предлагается пять наиболее значимых критериев (материальность, надёжность, отзывчивость, убежденность, сочувствие). А каждый критерий состоит из нескольких подкритериев [1, 2].

Критерий материальность (М) включает подкритерии: М1 – банк имеет современные оргтехнику и оборудование, М2 – помещение банка в отличном состоянии, М3 – работники банка имеют приятную наружность и опрятны, М4

– внешний вид информационных материалов банка.

Критерий надёжность (Н) включает подкритерии: Н1 – банк выполняет свои обещания оказать услугу к назначенному времени, Н2 – если у клиентов случаются проблемы, то банк искренне пытается их решить, Н3 – у банка надёжная репутация, Н4 – банк предоставляет услуги аккуратно и в срок, Н5 – банк избегает ошибок и неточностей в своих операциях;

Критерий отзывчивость (О) включает подкритерии: О1 – сотрудники банка дисциплинированны, О2 – сотрудники банка оказывают услуги быстро и оперативно, О3 – сотрудники банка всегда помогают клиентам решить их проблемы, О4 – сотрудники банка быстро реагируют на просьбы клиентов;

Критерий убежденность (У) включает подкритерии: У1 – между клиентами и сотрудниками банка существует атмосфера доверия и взаимопонимания, У2 – в отношениях с банком клиенты чувствуют себя безопасно, У3 – сотрудники банка вежливы с клиентами, У4 – руководство банка оказывает всяческую поддержку сотрудникам для эффективного обслуживания клиентов;

Критерий сочувствие (С) включает подкритерии: С1 – к клиентам в банке применяется индивидуальный подход, С2 – сотрудники банка принимают личное участие в решении проблем клиентов, С3 – сотрудники банка знают потребности своих клиентов, С4 – сотрудники банка ориентируются на проблемы клиентов, С5 – время работы банка удобно для всех клиентов.

Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми реалізації»

–  –  –

По результатам анализа таблицы 2 можно сказать, что услуги банкомата являются самыми качественными с QG =0,18, а самое низкое качество имеют услуги, предоставляемые с помощью пластиковых карт с QG =-0,08. Более детальный анализ критериев качества услуг, предоставляемых с помощью пластиковых карт, говорит о том, что в большей степени на низкое качество оказали критерии материальность с Q=-0,21 и отзывчивость c Q=-0,21. А значительное влияние на отрицательность критерия отзывчивость оказал подкритерий «сотрудники банка дисциплинированны» с Q=-0,71.

В заключение хотелось бы отметить, что из 6-ти исследованных дистанционных банковских услуг удовлетворяют необходимому уровню качества такие услуги как: мобильный банкинг и услуги банкомата, так как глобальные коэффициенты качества этих услуг имеют положительные значения. А остальные услуги не удовлетворяют необходимому уровню качества, так как их глобальные коэффициенты качества имеют отрицательные значения.

Поэтому для повышения качества этих услуг в филиале исследуемого банка необходимо осуществить следующие мероприятия:

– повысить уровень культуры и дисциплину работников банка, оказываемых услуги с использованием пластиковых карт;

– разработать эффективную методику индивидуального подхода к клиентам банка (касается, в первую очередь, услуг SMS-банкинга).

– пробрести современное оборудование и соответствующее программное обеспечение для предоставления более высокого качества и расширения спектра предоставляемых услуг (касается, в первую очередь, услуг, предоставляемых инфокиосками и пластиковыми картами).

Список использованной литературы

1. Володько Л.П. Методика оценки качества дистанционных банковских услуг / Л.П. Володько, О.В. Володько // Банковская система: устойчивость и перспективы развития: сборник научных статей шестой Международной науч.практич. конф. по вопросам банковской экономики: Пинск, 30 июня 2015 г. / Полес. госуд. ун-т; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск: ПолесГУ, 2015. – 208 с. – С. 165–169.

2. Володько Л.П. Оценка качества банковских информационных технологий и услуг в условиях неопределенности // Аудит и финансовый анализ. – 2010. – № 3. – С. 218– 230.

3. Новаторов Э.В., Новицкая В.Д. Модификация и эмпирическая проверка методики измерения качества услуг SERVQUAL применительно к банковским услугам // Маркетинг и финансы. – 2012. – № 1. – С. 22–32.

Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми реалізації»

Володько Павел аспирант Белорусский государственный университет г. Минск

РОЛЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В ИНВЕСТИЦИОННОМ

РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ

Динамичное развитие реального сектора экономики в значительной мере зависит от доступного объема финансирования инвестиций. В данном направлении лидирующие позиции занимает рынок банковских кредитов, как основной источник финансирования инвестиций. Одной из важнейших функций банка является стимулирование воспроизводства материальных благ и накоплений в экономике. Это достигается мобилизацией денежных ресурсов и их перераспределением в целях улучшения структуры производства и обращения [3].

Поэтому банковская система, как лидер в сфере накопления капитала, имеет важнейшее значение в финансировании инвестиций в основной капитал. В связи с этим устойчивый экономический рост реального сектора экономики в большей степени зависит от активного участия в инвестиционном процессе банковского сектора.

Многие авторы определяют ключевую роль банковской системы в инвестиционной деятельности, реализуемой в национальный масштабах, такие как, К. Дж. Барлтроп, Д. МакНотон, Е. Б. Герасимова. Это связано с тем, что банки в силу своего назначения играют важную роль в рамках обеспечения процесса финансирования важных инвестиционных проектов, которые имеют первостепенное значение для развития национальных экономик, в том числе важнейших инфраструктурных проектов [1, 5].

Отметим, что в Республике Беларусь повышается роль банковской системы в инвестировании экономики страны. Кредиты банков увеличились в 13 раз с 2261,4 млрд руб. с 2005 года до 59998,9 млрд руб. в 2014 году. При этом их удельный вес в объеме инвестиций увеличился за тот же период времени с 15,0 % до 26,6 %.

Рост доли банковского сектора в источниках финансирования происходил, вопервых, за счет предоставления льготных банковских кредитов, а во-вторых, за счет уменьшения бюджетного финансирования. Это говорит о том, что банки рассматриваются как потенциально активные участники инвестиционной деятельности, обладающие значительными ресурсами [2].

Вопрос об исследовании инвестиционного финансирования реального сектора экономики со стороны банков является весьма актуальным. Активное и стимулирующее воздействие банков на развитие и экономический рост экономики выражается в инвестиционном кредите, который предназначен для реализации различных инвестиционных проектов и играет исключительно важную роль в обеспечении модернизации и развитии экономики.

Если рассмотреть инвестиции в Республике Беларусь по сферам производства и услуг, то на протяжении периода 2005-2014 гг. происходило Напрям 1  «Фінансовий механізм та обліково-аналітичне забезпечення сталого економічного розвитку»

опережение инвестиций в основной капитал в сферу производства по сравнению сферой услуг. Наибольший удельный вес в сфере производства был зафиксирован в 2011 г. и составил 55,5%, а в сфере услуг наибольший удельный вес наблюдался в 2014 г и составил 51,3% от общего объема инвестиций в основной капитал.

На протяжении последних лет белорусские коммерческие банки последовательно увеличивали объемы своей деятельности, расширяли кредитование субъектов хозяйствования. Так, с 2005 по 2015 годы величина кредитов, предоставленных нефинансовым организациям, выросла в 34,4 раз (до 339 267,3 млрд руб. на 01.01.2015) (Бюллетень банковской статистики: Ежегодник 2000-2014) / Национальный банк Республики Беларусь – Минск. - 2015 - 296 с.) Удельный вес кредитов, предоставляемых частному сектору в общем объеме кредитов, предоставленных нефинансовым организациям в 2015 году составил 52,5%. По сравнению с 2005 годом он уменьшился на 17,3 процентных пункта. И соответственно удельный вес кредитов, предоставляемых государственным нефинансовым организациям в общей величине кредитов, предоставленных нефинансовым организациям за период с 2005 года по 2015 год увеличился на 17,3 процентных пункта, и составил 1 января 2015 года 47,5%. Бюллетень банковской статистики: Ежегодник (2000-2014) / Национальный банк Республики Беларусь – Минск. - 2015 - 296 с.

За период с 2010-2014 гг. наибольший удельный вес в структуре кредитных вложений по видам экономической деятельности составляли вложения в обрабатывающую промышленность в среднем 50%, кредитные вложения в торговлю; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования и кредитные вложения в сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство.

Следует отметить, что активный рост кредитования не приводит к существенному обновлению основных фондов реального сектора. Наряду с выявленным ростом доли банковских активов в ВВП и доли банковских кредитов в ВВП наблюдается очевидное замедление темпов роста инвестиций в основной капитал.

В 2013-2014 годы наблюдается резкое замедление темпов роста корпоративного кредитования в сравнении с другими видами кредитов.

Происходит перераспределение ресурсов банков в сектор потребительского кредитования как наиболее доходный сегмент. Основную долю корпоративных кредитов в Республике Беларусь составляют кредиты, направляемые на пополнение оборотных средств организаций, а не на модернизацию экономики.

Кредитные организации предпочитают краткосрочное кредитование реального сектора и потребительские кредиты. Инвестиционное кредитование наших предприятий меньше, чем в Европе, в 4-6 раз. Сложившаяся структура кредитных вложений в банковском секторе Белоруссии слабо ориентирована на модернизацию экономики и кредитование промышленности. Следовательно, банковский сектор должен оказывать существенное влияние на финансирование Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми реалізації»

модернизации экономики. Между тем, основными источниками финансирования по-прежнему остаются собственные средства предприятий, объем которых недостаточен для обеспечения инновационного роста экономики Республики Беларусь.

Роль банковской системы в экономическом развитии страны определяется возможностью наладить канал бесперебойного перелива временно свободных средств в реальный сектор экономики, нуждающийся в существенных капиталовложениях для модернизации основных фондов в соответствии с требованиями научно-технического прогресса, а также с целью преодоления последствий кризисного спада и выхода на траекторию устойчивого экономического роста [4].

Можно сделать вывод, банковский сектор является основным экономическим агентом, аккумулирующим свободные денежные ресурсы других экономических агентов с одной стороны, и крупнейшим инвестором в национальную экономику с другой стороны. За счёт реализации функции финансового посредника банковский сектор оказывает определяющее влияние на темпы экономического роста.

Лишение субъектов хозяйствования кредитных средств в условиях неразвитости небанковского сектора, присущих нашему государству, означало бы остановку развития экономики. Но, и когда в экономике достаточно денежных ресурсов, чрезмерное расширение кредитования может также иметь негативные последствия. Поэтому это и обуславливает необходимость взаимосвязи кредитных потоков и программы экономического развития страны.

Инвестиционная активность кредитных организаций Республики Беларусь является значительным составляющим элементом экономической политики страны ипредставляет собой систему мер, определяющих объем, структуру инаправления инвестирования спредоставлением, прежде всего выбранных приоритетных для кредитных организаций направлений, концентрацию средств ирезультативность их использования.

Список использованной литературы

1. Аганбегян, А. Г. Еще раз о новой роли банков в современных условиях / А.Г. Агангебян //Деньги и кредит. – 2011. – № 12–С. 23–30.

2. Бюллетень банковской статистики: Ежегодник (2000-2014) / Национальный банк Республики Беларусь – Минск. – 2015 – 296 с.

3. Деньги, кредит, банки: учеб. / Г. И. Кравцова [и др.]; под ред. Г. И.

Кравцовой. – Минск: БГЭУ, 2012. - 639 с

4. Рахметова, А.М. Роль банковского сектора в обеспечении экономического роста (краткий обзор) / А.М. Рахметова // Деньги и Кредит. – 2014. – №8. – С.73-76.

5. Хайдаршина, Г. А. Особенности роли банковского сектора в экономиках стран ЕС / Г.А. Хайдаршина // Экономика и управление. – 2015. – №2. – С.75-79.

Напрям 1  «Фінансовий механізм та обліково-аналітичне забезпечення сталого економічного розвитку»

Волчкевич Юлия студентка Чернорук Светлана ст. преподаватель Полесский государственный университет г.Пинск

ОПТИМИЗАЦИЯ ДОХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА

Бюджет, являясь особой системой общественных отношений, исторически возникает и действует там, где существует государство с товарно-денежными отношениями.

Согласно Бюджетного кодекса Республики Беларусь доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом и иными актами бюджетного законодательства источниками финансирования дефицита бюджета, а также бюджетных кредитов, средств от возврата бюджетных займов и бюджетных ссуд [1].

Организация системы доходов государственного бюджета базируется на следующих определенных принципах:

1. Принцип достаточности. Доходы бюджета должны обеспечивать необходимые общественные потребности, возложенные на органы государственной власти и органы местного самоуправления. Основным показателем, характеризующим степень выполнения этого условия, является величина бюджетного дефицита.

2. Принцип стабильности доходов бюджета. Нормативные акты, определяющие формирование бюджетных доходов (налоговое, бюджетное, таможенное законодательство, акты, регулирующие поступления от государственного и муниципального имущества, от внешнеэкономической деятельности и т.п.), должны устанавливаться на длительный срок, чтобы обеспечить стабильность поступлений в бюджет и возможность их прогнозирования и планирования.

3. Принцип оптимального сочетания налоговых и неналоговых доходов на разных фазах экономического цикла. В частности, преодоление кризисных явлений, согласно Дж. Кейнсу, может быть достигнуто посредством стимулирования потребления через увеличение государственных расходов[2].

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-декабрь 2015 года сложились в сумме 365,8 трлн. рублей, или 100,9 процента уточненного годового плана. Доходы республиканского бюджета составили 167,2 трлн. рублей, или 101,5 процента уточненного годового плана.

Формирование налоговых доходов за 2015 год обеспечено поступлениями следующих налогов:

- НДС 72,7 трлн. рублей, или 101,0 процентов уточненного годового плана.

Налог на прибыль 21,8 трлн. рублей, или 103,6 процента уточненного годового плана.

- Акцизы 19,4 трлн. рублей, или 101,1 % уточненного годового плана. Доходы от внешнеэкономической деятельности 39,2 трлн. рублей, или 103,6 % уточненного годового плана.

Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми реалізації»

- Поступления в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) 104,8 трлн.

рублей, или 99,5 % утвержденного годового плана.

Рис. Структура налоговых доходов консолидированного бюджета за 2014 – январь-декабрь 2015 гг.

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3].

По состоянию на 1 января 2016 года задолженность по налогам и сборам составила 600 млрд. рублей.

В настоящее время доходы бюджета планируются в основном на основе средней ставки налога. В этом случае планирование осуществляется в направлении налогооблагаемой базы и расчета среднего процента изъятия.

Основным плательщиком налогов в государственный бюджет Республики Беларусь и большинства стран мира являются предприятия. Около 90% поступлений формируются за счет белорусских предприятий.

Налоги как инструмент хозяйственной политики играют двоякую роль, выступая, с одной стороны, как источник дохода государства, а с другой – как мощный регулятор определенных хозяйственных и общественных отношений.

Изменение ставок налогообложения может стимулировать или, наоборот, тормозить те или иные процессы, происходящие в обществе и во всех секторах экономики.

Налоги должны обеспечить необходимый уровень доходов для финансирования общегосударственных расходов, не создавая чрезмерного давления на субъекты хозяйствования и население, поэтому разрабатываются различные варианты снижения налоговой нагрузки.

Главной проблемой в формировании доходов бюджета является создание устойчивой доходной базы с целью обеспечения финансирования всех предусмотренных расходов.

Контроль за обеспечением поступления бюджетных доходов возложен на налоговые органы, таможенные органы и банки.

Для оптимизации доходов республиканского бюджета необходимо перейти от составления одновариантных бюджетов к многовариантным. В этом случае Напрям 1  «Фінансовий механізм та обліково-аналітичне забезпечення сталого економічного розвитку»

Министерство финансов республики будет иметь возможность внести на рассмотрение Правительства РБ не один, а несколько вариантов проекта бюджета. С целью увеличения доли собственных доходов бюджетов базового уровня необходимо закрепить за местными Советами базового уровня наиболее крупные местные налоги и сборы (полностью или частично), которые в соответствии с действующим законодательством зачисляются в областные бюджеты, а также установить предельный уровень дотаций в объеме доходов местных бюджетов.

Список использованных источников

1. Бюджетный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 16 июля 2008 г., №421-З: в ред. Закон Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г., № 97-З // [Электронный ресурс] / Нац. правовой интернет-портал Республики Беларусь. – Минск, 2008. – Дата доступа: 10.03.2016.

2. Грязнова А.Г., Маркина Е.В. Финансы: учеб. пособие / А.Г. Грязнова, Е.В.

Маркина, 2012. – 490 с.

3. Аналитическая информация об исполнении бюджета за январь-декабрь 2015 г.

[Электронный ресурс] / Министерство финансов Республики Беларусь. – Минск, 2015. – Режим доступа: http://www.minfin.gov.by/budget_execution/analytical_information/ 2014/d8d95f68ae4bd460.html– Дата доступа: 10.03.2016.

–  –  –

За прошедший период в Республике Беларусь было принято около 200 нормативных правовых актов различного уровня, в том числе декреты и указы Президента Республики Беларусь, кодексы и законы, постановления Совета Министров и Министерства финансов, документы Аудиторской палаты и других органов. В последние годы в нашей стране произошли существенные изменения в области правового регулирования аудиторской деятельности. К числу таких документов следует отнести: Закон Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» 12. 07.2013 №56-З[1]; Указ президента Республики Беларусь «О лицензировании отдельных видов деятельности» [2], План мероприятий на 2016 год по сближению национального законодательства с международными стандартами финансовой отчетности [3] и др.

Аудиторская деятельность (аудит) - предпринимательская деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности и других документов организаций, их обособленных подразделений, индивидуальных предпринимателей, а при необходимости и (или) по проверке их деятельности, которая должна отражаться в бухгалтерской (финансовой) отчетности, в целях выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствии совершенных финансовых (хозяйственных) операций законодательству [4].

Таблица 1 Численность аудиторских организаций, имеющих лицензию на осуществление аудиторской деятельности за 2012–2015 годы (количество единиц) Показатель 2012 2013 2014 2015 Аудиторские организации, имеющие лицензию на 1493 1505 1553 1535 осуществление аудиторской деятельности Примечание - Источник: собственная разработка на основании [5] Проанализировав таблицу 1, наблюдается тенденция к небольшому снижению количества аудиторских организаций, получивших лицензию на проведение аудиторской деятельности. В период с 2014 года по 2015 год количество данного вида организаций уменьшилось на 18 единиц. Однако на протяжении с 2012 по 2015 года имеет место рост в виде 42 организаций. Это связано с тем, что для наиболее эффективной деятельности предприятий, организаций, фирм необходимо осуществлять контроль за их деятельностью.

Данное изменение повлекло за собой увеличение суммы услуг, которые были оказаны аудиторскими организациями за анализируемый период.

Напрям 1  «Фінансовий механізм та обліково-аналітичне забезпечення сталого економічного розвитку»

Рис. 1. Оказано услуг аудиторскими организациями Примечание - Источник: собственная разработка на основании [5] Сумма услуг увеличилась в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 48587 млн. рублей, прирост суммы услуг за анализируемый период составил 20,98%. А в 2015 году по сравнению с 2012 годом сумма увеличилась на 193604 млн. рублей, то есть её прирост составил 223,59 %. Наблюдается положительная динамика на протяжении всего периода.

В настоящее время республике созданы Ассоциация профессиональных аудиторов (АПУ), Ассоциация аудиторских организаций (ААО) и Ассоциация сертифицированных бухгалтеров и аудиторов Беларуси. Сегодня назрел весьма актуальный вопрос касающийся дальнейшего развития общественной самоорганизации аудиторов путем создания крупной общественной структуры (например, создание Аудиторской палаты), которая объединила бы максимальное большинство аудиторских организаций, а, возможно, и аудиторов индивидуальных предпринимателей.

Одним из перспективных направлений развития аудиторской деятельности в Республике Беларусь могло бы стать создание, развитие и совершенствование республиканской, общественной, профессиональной организации, способную осуществить:

o вступление в международную организацию бухгалтеров с целью признания международным сообществом аудиторских заключений, выдаваемых участниками Ассоциации;

o разработку и внедрение объединением аудиторов системы контроля качества процесса аудита, соответствующей международным стандартам;

o обеспечение подготовки кадров по МСФО и МСА;

o гармонизация республиканских правил аудиторской деятельности с международными стандартами аудита;

o обеспечение финансовой устойчивости национальных аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов;

Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми реалізації»

o взаимодействие с международными аудиторскими организациями, осуществляющими деятельность в республике Беларусь и других странах [6].

Таким образом, дальнейшее развитие аудита и его реформирование будет способствовать созданию современного законодательства в области бухгалтерского учета и аудита, соответствующего передовой международной практике, повышению общественного доверия к внешнему аудиту, эффективному применению МСФО субъектами публичного интереса, а также доступности финансовой отчетности инвесторам и общественности.

Список использованных источников

1. Об аудиторской деятельности: Закон Республики Беларусь от 12. 07. 2013 г., №56-З

2. План мероприятий на 2016 год по сближению национального законодательства с МСФО: утверждённый Премьер-министрами Республики Беларусь

3. О лицензировании отдельных видов деятельности: Указ Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 г., №450: с изм.

4. Рыбак Т. Н., Касперович Е. Н. Новое правовое поле аудита/ Т. Н. Рыбак, Е.

Н. Касперович// Главная книга.by- 2013- №18.- С.37-43

5. Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Министерство финансов Республики Беларусь. – Минск, 2011. – Режим доступа: http://minfin.gov.by/– Дата доступа: 29.03.2016

6. Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Ассоциация аудиторских организаций. – Режим доступа: http://www.auditrb.by/ - Дата доступа: 30.03.2016

–  –  –

Аналізуючи аудит персоналу як один із видів технології стратегічного управління доцільно чітко виходити із розуміння двох його рівнів: внутрішній аудит (здійснюється відповідним функціональним підрозділом підприємства, керівниками функціональних підрозділів); зовнішній аудит (супутні послуги аудиторських фірм та аудиторів).

Реалізація внутрішнього аудиту персоналу регламентується відповідними принципами: комплексність, оперативність, перспективність, багатоаспектність, узгодженість, адаптивність, паралельність.

Основним технологічним прийомом здійснення аудиту персоналу на підприємствах є діагностування його діяльності, доцільно виокремити основні структурні елементи реалізації діагностування, за допомогою яких і здійснюється аудит персоналу є: моніторинг, аналіз, оцінка, перевірка, експертиза документації по управлінню персоналом, ревізія кадрового діловодства, запровадження нововведень щодо діагностування діяльності персоналу, розробка рекомендацій.

Нами пропонується проводити внутрішній аудит персоналу згідно фази кар’єрного циклу працівника на підприємстві. Трактування персоналу як специфічного товару розглядається у теорії життєвого циклу. Концепція життєвого циклу товару (ЖЦТ) розроблена у 1965 р. Т. Левітом [3, с. 86]. В управлінні персоналу широко коло дослідників займаються питанням життєвого циклу персоналу, у багатьох випадках порівнюючи його властивості з життєвістю товару взагалі. Так, С. Гриценко та М. Калиниченко зазначають, що життєвий цикл кар’єри працівника включає чотири етапи, залежно від проходження якого залежить попит на нього як на спеціаліста [2, с. 125].

При застосуванні концепції життєвого циклу персоналу необхідно, на наш погляд, враховувати сучасні тенденції формування нового типу економіки, заснованого на знаннях. Постійний розвиток персоналу протягом всього життя, надбання нових, знань, вмінь, підтримку здоров’я та належного рівня життя є необхідною умовою інформаційного суспільства [1, с. 37].

Кар'єрне зростання відображає напрямок, послідовність і динаміку розвитку службової кар'єри працівника, обґрунтовує логіку і перспективи професійно-ієрархічного просування в рамках всього трудового періоду життєвого циклу. Період кар'єрного зростання конкретного працівника виходить, як правило, за межі одного підприємства.

Однією з визначальних характеристик цього багатогранного, специфічного і багато в чому імовірнісного процесу стає циклічність. Періодичне повторення таких стійко здійснюються послідовностей, як підбір – підготовка, розстановка, праця – оцінка – просування, ресурс – резерв та інші. багато в чому визначає не тільки побудова власне кар'єрного процесу, але і здійснення основних процедур управління ним. Це вказує на необхідність циклічного планування основних кар'єрних процедур, обумовлює введення поняття «кар'єрний цикл працівника», яке об'єднує періодично повторювану послідовність етапів кар'єрного просування.

Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми реалізації»

Фаза кар’єрного циклу персоналу на підприємстві, на нашу думку, складається з таких етапів: найм на підприємстві, кар’єрне зростання, занепад, звільнення. В залежності від фази кар’єрного циклу, застосовуються різноманітні процедури аудиту, методики. Зміна фази кар’єрного циклу залежить, від зовнішніх та внутрішній факторів.

Стан загальних соціальних умов, побутових умов, позитивно або негативно відбивається на процесі пристосування людини до виробничого середовища.

Виробниче середовище підприємства як об'єкт адаптації має складну структуру, чим і обумовлено її поділ на наступні елементи:

організаційно-адміністративну, психофізіологічну, соціально-психологічну, економічну, санітарно-гігієнічну, професійну адаптацію.

Основною умовою пристосування системи до динамічного зовнішнього оточення та нестійкого спектра внутрішніх чинників є її спроможність адаптуватися та створювати механізм використання сприятливих тенденцій, що з’являються. Це забезпечується гнучкістю структури підприємства, під якою розуміють спроможність системи цілеспрямовано адаптуватись до мінливого, складного середовища і здійснювати цей процес пристосування з мінімальними витратами.

Стійкість забезпечується стабільною базовою формою організаційної структури, основу якої становлять невеликі, самостійні з господарської точки зору, вузькоспеціалізовані підрозділи. Адаптивність же досягається за рахунок характерних для підприємств властивостей, а саме: інноваційності, керованості (у тому числі ефективний контроль за персоналом), наявності підприємницьких рис та ін.

Адаптація може виявлятися як саморегулювання, самонавчання, самоорганізація та самовдосконалення. При саморегулюванні система реагує на зміни середовища жорстко встановленими спеціальною програмою заходами та діями. Самонавчання системи означає її здатність змінювати програми реагування. При самоорганізації система змінює не тільки програму реагування, а й свою внутрішню структуру.

Під розвитком персоналу підприємств зв’язку пропонуємо розуміти цілісний, системний, свідомий процес підвищення професійної ефективності кожного працівника для досягнення цілей підприємства і отримання конкурентних переваг за допомогою придбання і вдосконалення властивостей кожного.

Розвиток персоналу підприємств зв’язку необхідно розглядати в двох аспектах (позиції): працівника та підприємства. З позиції працівника – це якісні зміни його властивостей, виникнення нових системних властивостей в результаті впливу керуючої підсистеми або самоорганізації, що сприяє досягненню місії підприємства.

З позиції підприємства – це підсистема управління персоналом:

сукупність процесів, механізмів, методів впливу на властивості розвитку персоналу, яка забезпечує розвиток всього підприємства, сукупності всіх ресурсів.

Напрям 1  «Фінансовий механізм та обліково-аналітичне забезпечення сталого економічного розвитку»

Аудит персоналу суб’єктів господарювання дозволяє сформувати системне уявлення про його діяльність, виявити «сильні» та «слабкі» сторони такої діяльності, порівняти її на відповідність стандартам ефективності діяльності. Це свідчить про те, що аудит персоналу як технологія внутрішнього аудиту дозволяє сформувати нову якість у керівника – вміння знаходити дефекти реалізації управлінських функцій та розробляти механізми їх усунення. Системне запровадження аудиту персоналу у системі управління підприємством сприяє розвитку системи управління персоналом. Також, на наш погляд, необхідно застосовувати моніторинг результатів впровадження рекомендацій (встановлює вимоги у внутрішніх документах з питань проведення внутрішнього аудиту) для того, щоб впевнитися в тому, що відповідальні за діяльність розпочали ефективні дії, спрямовані на їх виконання, або керівництво досліджуваного підрозділу взяло на себе ризик невиконання таких рекомендацій.

Список використаних джерел:

1. Гільорме Т.В. Удосконалення методики внутрішнього аудиту персоналу підприємства / Т.В. Гільорме, О.В. Дьяченко // Економіка. Фінанси. Право. – 2015. – №8/2. – С. 36-39.

2. Гриценко С. Формування маркетингово-логістичного механізму функціонування ринку робочої сили / С. Гриценко, М. Калиниченко // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. – Тернопіль:

Економічна думка. – 2004. – №9. – С. 124-126.

3. Левитт Т. Маркетинговая миопия / Т. Левитт // Классика маркетинга: сб.

работ, оказавших наибольшее влияние на маркетинг: пер. с англ // сост. Б. М. Энис, К. Т. Кокс, М. П. Моква; пер. Т. Виноградова, Д. Раевская, Л. Царук, А. Чех; под ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб.: Питер. – 2001. – 420 с.

–  –  –

В высоких результатах деятельности банка заинтересованы и его акционеры (участники), и клиенты, и банки-корреспонденты, и работники банка и многие другие [2].

Доходность банка является важным показателем результативности его хозяйственно-финансовой и коммерческой деятельности. Уровень доходности зависит от целей деятельности банка, пропорций и соотношений, которые сложились в структуре его активов и пассивов, качества управления рисками банка, расходами и доходами, от применяемых методов поддержания ликвидности. Таким образом, общий объем, динамика и состав доходов банков являются индикаторами эффективности управления, что необходимо для сохранения и укрепления общественного доверия к кредитным институтам [3].

Доходы банка – денежная сумма, получаемая в результате посреднической деятельности и реализации услуг за определенный период времени.

Расходы банков представляют собой использование денежных средств, необходимых для осуществления всех видов банковской деятельности [2].

Доходы банков Республики Беларусь на 01.02.2016 г. составляют 19 313,5 млрд. руб., что меньше уровня 2015 года того же периода на 6 967,9 млрд. руб.

Основную долю в совокупных доходах банков занимают процентные доходы. На данный момент удельный вес процентных доходов составил 33,3 %, что больше на 12,6 % по итогам 2015 года. Кроме того, у данной статьи наблюдается значительное увеличение – за период 2016 года данная статья составила 6 397,5 млрд. руб., что на 971,2 млрд. руб. больше, чем в 2015 году.

Значимым фактором увеличения процентного дохода стали позитивные изменения в структуре доходных активов. Темп прироста процентных доходов составил 12,6 %.

За период 2016 года удельный вес комиссионных доходов составил 4,9 % доходов банков и увеличился по сравнению с периодом 2015 года на 1,3 п. п., что говорит о расширении услуг банков и увеличении их клиентской базы.

Кроме того, за период 2016 года комиссионные доходы составили 944,1 млрд.

руб., что на 12,8 млрд. руб. больше, чем за 2015 год. Рост комиссионных доходов и их удельного веса обусловлен планомерным сокращением ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, а, следовательно, и процентных ставок по вновь предоставленным кредитам.

Операционные доходы банков составили за период 2016 года 200,3 млрд.

руб., снизившись на 77,7 млрд. руб. по отношению к 2015 году, что говорит о снижении процентных ставок по кредитам вследствие снижения ставки рефинансирования Центрального Банка.

Прочие банковские доходы за период 2016 года составили 1 678,1 млрд.

руб., что меньше уровня 2015 года на 4 295,2 млрд. руб. За анализируемый период удельный вес прочих банковских доходов сократился с 22,7 % по итогам 2015 года до 8,9 % по итогам анализируемого периода 2016 года. Темп негативного прироста процентных доходов составил 13,8 % [1].

Напрям 1  «Фінансовий механізм та обліково-аналітичне забезпечення сталого економічного розвитку»

В 2015 году расходы банков составили 25 449,1 млрд. руб., что превысило уровень расходов банков за период 2016 года на 7 041,7 млрд. руб.

Удельный вес процентных расходов в 2016 году составил 20,8 %, что на 3,3 п. п.

превысило показатель 2015 года, который в абсолютном выражении составил 4 451,3 млрд. руб., что свидетельствует о росте расходов и «работающих» активов.

Если комиссионные доходы занимают почти 1/3 всех доходов банков, то на долю аналогичных расходов приходится лишь 1,8 % за период 2016 года.

В абсолютном выражении они составили 322,6 млрд. руб. за 2016 год, что на 150,6 млрд. руб. больше, чем за 2015 год. Комиссия является наиболее рентабельной для банков, так как доходы по ней почти в 10 раз превышают расходы. Рост комиссионных расходов обусловлен повышением процентных ставок по вновь предоставленным кредитам.

Операционные расходы составили в 2016 году 1 689,3 млрд. руб., что превысило уровень 2015 года на 115,2 млрд. руб., что говорит о повышении процентных ставок по кредитам вследствие повышения ставки рефинансирования Национальным банком Республики Беларусь.

Прочие банковские расходы в 2016 году составили 882,7 млрд. руб. и уменьшились в абсолютном выражении на 2 956,1 млрд. руб. по сравнению с итогами анализируемого периода 2015 года, что свидетельствует о качестве ведения банковской деятельности [1].

Таким образом, расходы банков также как и доходы, значительно уменьшились за период 2016 года относительно уровня 2015 года – на 7 041,7 млрд. руб. или на 27,7 %. При переводе в сопоставимые величины (доллары США) также наблюдается сокращение как расходов, так и доходов.

При постоянном совершенствовании банковской деятельности в настоящее время появляется ряд основных проблем в деятельности банков: низкая диверсификация источников доходов, высокая государственная монополия в банковском секторе экономики, низкая рентабельность и ликвидность [3].

Для получения максимального дохода диверсификация активов банков должна быть оптимальной с позиции риска, ликвидности и доходности.

Кредитным институтам большое внимание необходимо уделять объемам, составу и качеству расходов. Необоснованные расходы банков могут свидетельствовать о неэффективной организации работы и, в конечном итоге, уменьшают их прибыль [2].

Если процентные расходы банкам регулировать достаточно сложно, так как на них влияет большое количество факторов внешней среды, то регулирование прочих операционных расходов вполне возможно, тем более что этот вид расходов напрямую увязан с результатами деятельности трудовых коллективов банков [3].

Следовательно, в связи с сокращением прочих операционных расходов, необходимо принять меры по значительному сокращению отдельных статей операционных затрат. Аргументированными должны быть расходы на проведение ремонтных работ. Следует пересмотреть лимиты по мобильной связи, расходы на Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми реалізації»

подписку периодической печати, также пересмотреть планы командировок.

Необходимо проанализировать рациональность затрат, связанных с техническим обслуживанием и ремонтом оборудования, изучить возможность снижения расходов по сопровождению используемых программных продуктов. Регулировать проведение рекламных акций, определив основные проекты, которые принесут значимый эффект и банки будут реализовывать. Еще одно направление сокращения операционных расходов — совершенствование сети путем преобразования филиалов в отделения. Данные меры должны содействовать сокращению прочих расходов в совокупных расходах банков. Еще один путь снижения расходов банков – увеличение части собственных средств в валюте баланса, поскольку собственные средства считаются бесплатными ресурсами для банков [2].

Таким образом, с учётом наблюдаемой в настоящее время тенденции снижения доходности банков оптимизация структуры доходов и расходов банков является реальным инструментом в стремлении сохранить и увеличить уровень их прибыльности. В целом коэффициенты структуры расходов отражают относительную эффективность затрат. Оптимизация структуры доходов и расходов банков обеспечивает устойчивое функционирование банков и позволяет преодолеть высокие темпы роста непроцентных операционных расходов, избежать нецелевого использования банковского капитала и предотвратить их многочисленные банкротства.

Список использованных источников

1. Структура доходов и расходов банков Республики Беларусь / Официальный сайт Национального банка Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbrb.by/publications/bulletin/. Дата доступа: 27.03.2016 г.

2. Анализ финансовых результатов банковской деятельности: учебное пособие/ С.Ю. Буевич. – 2-е изд. – М.: КНОРУС, 2005. – 160 с.

3. Анализ деятельности банков: Учебное пособие/ И.К. Козлова [и др.] –Мн.:

Выш.шк., 2003. – 240 с.

–  –  –

неотъемлемая часть общегосударственных финансов, возникает и действует там, где существует государство и развитые торгово-денежныые отношения.

Государство для выполнения своих функций нуждается в крупных финансовых ресурсах, которые пытается аннулировать в бюджете. С помощью бюджета осуществляется перераспределение национального дохода на удовлетворение общегосударственных потребностей.

С помощью бюджетов, также, как и посредством связанных с ними налогообложения и налоговых льгот, субсидий и субвенций, государственных инвестиций, процентных ставок, государство оказывает регулирующее воздействие на товаропроизводителей, а через них и на рынок товаров и услуг, капитала, рабочей силы.

Доходы бюджета – часть централизованных финансовых ресурсов государства, необходимых для выполнения его функций.

В Республике Беларусь основная доля доходов бюджета формируется за счет налоговых поступлений. Экономическая сущность налогов характеризуется денежными отношениями, складывающимися у государства с юридическими и физическими лицами, которые имеют специфическое назначение– мобилизацию средств в распоряжение государства.

В 2015 году по отношению к 2014 году совокупные доходы государственного бюджета увеличились на 28123303276 тыс. белорусских рублей, а темп роста составил 121,87%. В 2016 году по отношению к 2015 году также наблюдался прирост совокупного дохода государственного бюджета, который составил 23872788740 тыс. белорусских рублей в абсолютном выражении, однако в относительном выражении темы роста доходов бюджета снизились на 6,64 процентных пункта. Для того, чтобы установить причины замедления роста доходной часта государственного бюджета, целесообразно проанализировать его наиболее доходные статьи в целях установления тенденций увеличения (снижения) доли тех или иных источников формирования доходов бюджета.

Наиболее доходной статьёй республиканского бюджета Республики Беларусь в 2014 году по праву можно считать поступления налогового характера. Доля налоговых поступлений в общем объёме доходов бюджета составила 83,96% или 107977320187 тыс. белорусских рублей. Рассмотрим доходы республиканского бюджета в разрезе налоговых поступлений.

Наиболее значимым видом поступлений налогового характера являются налоги на товары (работы, услуги), на долю которых в общем объёме поступлений приходится 66,1% или 71385830513 тыс. белорусских рублей. Вторым по значимости источником налоговых поступлений в бюджет являются налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности, которая составляет 24,2 % в общем объёме поступлений налогового характера.

Следующим важным источником формирования доходов республиканского бюджета являются поступления неналогового характера, на Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми реалізації»

долю которых приходится 11,8% в общем объёме доходов республиканского бюджета (15204040646 тыс. белорусских рублей в абсолютном выражении).

Рассмотрим основные стати доходов бюджета в разрезе неналоговых поступлений. Большая часть неналоговых поступлений (60,5%) приходится на доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, чей вклад в совокупный итог неналоговых поступлений составил 9202958880 тыс. белорусских рублей. Вторым по значимости источником формирования являются прочие доходы неналогового характера, на долю которых приходится 17,8% или 2701037580 тыс. белорусских рублей.

Последним источником формирования доходной части республиканского бюджета являются безвозмездные поступления от иностранных государств и других бюджетов бюджетной системы, чья доля в общем объёме доходов бюджета составляет 4,2% или 5412745093 тыс. белорусских рублей.

Проанализируем рассмотренные статьи в динамике.

С одной стороны, из представленных аналитических данных видно, что снижение доли налоговых поступлений как основного источника формирования доходной части республиканского бюджета имеет устойчивую отрицательную тенденцию. Так, доля налоговых поступлений в 2015 году по сравнению с 2014 году снизилась на 2,2 процентных пункта, в 2016 по сравнению с 2015 – на 3,4 процентных пункта, а в 2016 по сравнению с 2014 – на 5,62 процентных пункта.

С другой стороны, на протяжении всего анализируемого периода наблюдается устойчивая положительная тенденция к увеличению доли неналоговых платежей и безвозмездных поступлений в качестве источника формирования доходной части республиканского бюджета. Так, доля поступлений неналогового характера в 2015 году в сравнении с 2014 годом увеличилась на 0,48 процентных пункта, в 2016 году по отношению к 2015 году

– на 4,2 процентных пункта, а в 2016 по сравнению с 2014 – на 4,63 процентных пункта. В то же время наблюдается увеличение доли безвозмездных платежей.

Так, в 2015 году по отношению к 2014 году доля безвозмездных платежей увеличилась на 1,72 процентных пункта, в 2016 по отношению к 2015 снизилась на 0,7 процентных пункта, а в 2016 году по отношению к 2014 году увеличилась на 0,97 процентных пункта.

Таким образом, на основании проведённого анализа в разрезе статей доходной части республиканского бюджета можно сделать вывод о том, что снижение темпов роста доходов республиканского бюджета и доли налоговых поступлений, а также увеличение доли неналоговых и безвозмездных поступлений можно объяснить тем, что на фоне разразившегося в стране финансового кризиса в стране наблюдается реализация такого инструмента регулирования экономики, как стимулирующая бюджетно-налоговая политика.

Её действие проявляется в сокращении налоговых поступлений на фазах кризиса для активизации деловой активности в различных секторах экономики Напрям 1  «Фінансовий механізм та обліково-аналітичне забезпечення сталого економічного розвитку»

за счёт снижения налогового бремени для разнообразных предприятий, организаций и учреждений. С другой стороны, рост неналоговых поступлений объясняется невозможностью некоторых субъектов хозяйствования функционировать в ожесточившихся экономических условиях, что проявляется в росте доли штрафов и удержаний из заработной платы, что в свою очередь обуславливает необходимость нормализации экономической ситуации и оптимизацию деятельности государства в области процедур экономической несостоятельности (банкроства).

Ввиду того, что налоги так и остаются превалирующим элементом в системе доходов республиканского бюджета, в число первостепенных выдвигается задача оптимизации и совершенствования налоговой системы Республики Беларусь, которая может быть достигнута за счёт реализации следующих мероприятий:

• сокращение до минимума, а в последствии и отмена налогов, уплачиваемых из выручки,

• снижение налогового бремени на фонд оплаты труда,

• уменьшение количества платежей за счет объединения сходных или отмены мелких налогов и сборов с высокими издержками на их администрирование,

• снижение ставок некоторых видов налогов по мере расширения базы налогообложения,

• максимальное упрощение налогообложения индивидуальных предпринимателей.

Список использованных источников

1. Закон Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. N 95-З «О республиканском бюджете на 2014 год»// КонсультантПлюс: Беларусь.

Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. – Минск, 2016.

2. Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2014 г. № 225-З «О республиканском бюджете на 2015 год»// КонсультантПлюс: Беларусь.

Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. – Минск, 2016.

3. Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г. № 341-З «О республиканском бюджете на 2016 год»// КонсультантПлюс: Беларусь.

Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. – Минск, 2016.

4. Свиридович В. Устойчивость бюджета и финансовая стабилизация //Экономикс. – 2015. - №10. - с.48.

Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми реалізації»

Гусаревич Наталія аспірант Київський національний торговельно-кономічний університет м. Київ Україна

БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Бюджетна система є провідною ланкою державних фінансів. Державний бюджет є вагомим інструментом соціально-економічного розвитку країни.

Бюджетне планування є складовою загальнодержавного економічного планування і займає центральне місце у фінансовому плануванні. Від рівня збалансованості бюджету на стадії планування, якості економічних і соціальних прогнозів залежить стабільність функціонування бюджетної сфери і рівень виконання програм протягом майбутнього бюджетного періоду. Економічна сутність бюджетного планування полягає в централізованому розподілі і перерозподілі суспільного продукту і національного доходу на основі державної соціально-економічної програми розвитку країни між ланками фінансової системи в процесі складання і виконання бюджету. Таким чином, бюджетне планування - це найважливіша частина фінансового планування, яка залежить від фінансової політики держави. Бюджетне планування здійснюється органами державної влади. Воно включає теорію і методологію складання бюджету держави, формування нормативно-правової бази, організаційну основу.

Основними завданнями бюджетного планування є достовірне визначення обсягу та джерел формування доходів бюджету, оптимальний розподіл видатків, збалансування бюджету. Бюджетне планування починається з визначення можливого обсягу доходів, яке доцільно розглядати як процес реалізації регуляторного механізму фінансової політики у межах якої здійснюється сукупність заходів в частині формування, коригування, контролю та моніторингу системи бюджетних показників з урахуванням соціальноекономічного розвитку країни та впливу зовнішніх факторів на збалансованість бюджетної системи. Результативність планування доходів бюджету здійснює визначальний вплив на обсяги бюджетних видатків.

Бюджетне планування як вагомий інструмент системи державного регулювання економіки має спиратися на довгострокову програму економічного та соціального розвитку країни. Упорядкування регулюючих цілей бюджетної політики, дозволяє досягти відповідного збалансування процесу перерозподілу фінансових ресурсів у суспільстві, рівня задоволення суспільних потреб. Призначення бюджетного регулювання полягає в забезпеченні соціально-економічного розвитку держави та добробуту громадян за допомогою низки фінансових інституцій.

Напрям 1  «Фінансовий механізм та обліково-аналітичне забезпечення сталого економічного розвитку»

Необхідним є забезпечення перетворення бюджетного механізму в дієвий засіб реалізації соціально-економічної стратегії, підвищення ефективності використання бюджетних коштів. Архітектоніка бюджетного планування має створювати належні інституційні умови функціонування фінансової моделі у суспільстві, які у сукупності повинні формувати механізм впливу на економічне зростання, сприяти підвищенню добробуту суспільства. Державна політика у сфері видатків бюджету суттєво впливає на обсяг сукупного попиту, який складається із обсягу споживчого попиту, інвестиційного попиту та попиту держави. В умовах економічного спаду держава повинна здійснювати заходи щодо одночасного послаблення податкового навантаження на економіку та збільшення бюджетного дефіциту, таким чином, бюджетне регулювання дозволяє впливати на обсяг сукупного попиту, темпи і пропорції економічного розвитку [4].

Від якості та своєчасності прийняття рішень з питань державного бюджету, зокрема, формування бюджетних видатків залежить збалансованість державних фінансів, рівень ефективності державного регулювання економічних процесів. Через видатки бюджету уособлюється роль держави у регулюванні фінансово-економічних процесів, забезпеченні макроекономічного зростання, соціальних гарантій населення, вдосконалення структури суспільного виробництва. Запровадження показників ефективності у бюджетне планування потребує удосконалення не тільки механізмів фінансування, а й управління державним сектором економіки в цілому. Доцільним є удосконалення механізму посилення впливу держави на економічний розвиток шляхом переходу від управління видатками до управління відповідними результатами як складової програмно-цільового методу планування бюджету. Застосування програмно-цільового методу планування видатків як вагомого інструменту бюджетної політики, що ґрунтується на раціональному управлінні бюджетними коштами, спрямованому на вирішення соціально-економічних проблем, які стоять перед суспільством на певному етапі його розвитку дозволяє встановлювати зв’язок між витраченими фінансовими ресурсами та отриманими результатами. Даний метод планування видатків займає основне місце серед інших методів планування завдяки підвищення рівня ефективності розподілу обмежених бюджетних ресурсів, можливості встановлення чітких пріоритетів економічного і соціального розвитку та забезпечення цільового спрямування бюджетних коштів на їх реалізацію. Основні позитивні наслідки реалізації програмно-цільового методу планування видатків бюджету полягають в тому, що підвищується якість розроблення та реалізації бюджетної політики, прозорість бюджетного процесу, рівень бюджетного контролю та ефективності діяльності державного сектора. Подальший розвиток системи планування та виконання бюджетів, що ґрунтується на принципах програмноцільового методу, потребує удосконалення бюджетного процесу щодо запровадження середньострокового планування, посилення спрямованості Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми реалізації»

бюджетного планування на кінцеві результати та підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів. Одним з основних завдань бюджетного регулювання є упорядкування кількості бюджетних програм, складання головними розпорядниками бюджетних коштів плану діяльності на наступні бюджетні періоди відповідно до напрямів розвитку галузі, підвищення якісного рівня розробки паспортів та інтегральної оцінки виконання бюджетних програм. підготовки бюджетних запитів, здійснення моніторингу бюджетної результативності [2].

Важливого значення набуває прискорення переходу до перспективного бюджетного планування видатків: на плановий і два наступні бюджетні періоди, на рівні головних розпорядників бюджетних коштів із врахуванням стратегічних планів їх діяльності як основного документу із формування державної політики у відповідній галузі економіки, що визначає місію відповідного розпорядника коштів як суб’єкта державного управління, цілі, завдання, функції, заходи, очікувані результати з урахуванням наявних фінансових та матеріальних ресурсів. Запровадження середньострокового бюджетного планування для реалізації цілей національної політики виходячи з макроекономічної та фінансової стратегії вимагає від головних розпорядників бюджетних коштів якісного рівня підготовки обґрунтованих фінансовоекономічних програм галузевого розвитку.

Перспективне прогнозування видатків бюджету є важливим інструментом державного регулювання економічних і соціальних процесів, оскільки обґрунтовує напрями використання бюджетних коштів у майбутньому з урахуванням визначених цілей та пріоритетів соціально-економічного розвитку держави на середньо- та довгострокову перспективу. Сучасний етап розвитку бюджетних відносин характеризується посиленням ролі бюджетних видатків у процесі регулювання соціально-економічного розвитку країни та територій. За останні роки здійснено відповідні заходи щодо посилення обґрунтованості планування видаткової частини бюджету, її впливу на економічне зростання та соціальний розвиток суспільства.

Формування бюджетної політики на середньострокову перспективу дозволяє визначати стратегічні цілі бюджетної політики, забезпечити прозорість і відкритість щодо досягнення соціально-економічних завдань протягом запланованого періоду, досягати реалістичних прогнозів доходів бюджету; встановлювати основні пріоритети у сфері бюджетних видатків, забезпечувати своєчасне корегування бюджетної політики, посилити державний фінансовий контроль за реалізацією цілей, встановлених основними напрямами бюджетної політики, відповідальність головних розпорядників бюджетних коштів за ефективністю використання бюджетних коштів.

Список використаних джерел:

1. Бюджетний кодекс України : Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua Напрям 1  «Фінансовий механізм та обліково-аналітичне забезпечення сталого економічного розвитку»

2. Корнієнко Н.М. Програмно-цільовий метод бюджетування в умовах електронного самоврядування / Н.М. Корнієнко. – К. : УДУФМТ, 2010. – С. 200-202.

3. Чугунов І. Я. Теоретичні засади розвитку бюджетних відносин / І.

Я. Чугунов // Вісник КНТЕУ. – 2011. – № 4. – С. 13 -22.

4. Чугунов І.Я. Бюджетно-податкова політика в умовах інституційних перетворень / І.Я. Чугунов, В.Д. Макогон // Вісник КНТЕУ. – 2014. – № 4. – С. 79-91.

Даужанова Майра преподаватель экономических дисциплин Индустриально-экономический колледж имени Академика Г. С. Сейткасымова г. Астана Республика Казахстан

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ

ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО КУРСА РАЗВИТИЯ

ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

«Сегодня весь мир сталкивается с новыми вызовами и угрозами. Мировая экономика так и не оправилась от последствий глобального финансовоэкономического кризиса. Восстановление идёт очень медленными и неуверенными темпами, а где-то ещё продолжается спад. Геополитический кризис и санкционная политика ведущих держав создают дополнительное препятствие для восстановления мировой экономики» [1]. Такими словами начал Президент Республики Казахстан свое ежегодное Послание народу Казахстана на 2015 год «Нрлыжол – Путь в будущее».

Надежная финансовая система является стержнем в развитии и успешном функционировании рыночной экономики и необходимой предпосылкой роста и стабильности экономики в целом. Эта система является основой, мобилизующей и распределяющей сбережения общества и облегчающей его повседневные операции.

Научный подход к выработке финансовой политики, знание и изучение всех факторов, определяющих политику, предполагают ее соответствие закономерностям общественного развития, постоянный учет выводов финансовой теории. Нарушение этого важнейшего требования приводит к большим потерям в народном хозяйстве.

За прошедшие годы в Казахстане осуществлены крупные экономические преобразования и структурная перестройка, разработаны и приняты основополагающие стратегические документы, определяющие развитие страны и основывающиеся на принципах устойчивого развития. [2].

Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми реалізації»

Социальная направленность финансовой стратегии проявляется не только в изыскании возможностей увеличения финансовых ресурсов, направляемых на повышение благосостояния народа, но и в новом подходе к главной цели экономической политики. Уровень жизни выступает теперь величиной, определяющей развитие производства, направление и структуру использования финансовых ресурсов [3] Как и экономическая политика в целом, финансовая политика разрабатывается государством, исходя из требований экономических законов – сущностных, устойчиво повторяющихся, объективных связей и взаимозависимостей явлений и процессов в экономической жизни общества [4].

Многообразие задач, которые стоят перед государством в рыночной экономике, определяют выполняемые государством функции финансовой политики. [5] Сегодня основной план развития Казахстана нацелен на вхождение в 30 самых развитых стан мира, что сопровождается политикой устойчивого инновационного развития. Термин «устойчивое развитие» был введен в широкое употребление Международной комиссией по окружающей среде и развитию(Комиссия Брунтланд) в1987 году.

Подустойчивым понимается такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности.

Существующий подход к концепции устойчивого развития вырабатывался в течение нескольких десятилетий, он основан на опыте работы в области развития, накопленном за это время [6].

Темпы роста сами по себе не имеют решающего значения. Достаточно высокие темпы роста могут и не приводить к неблагоприятным для окружающей среды последствиям. В то же время при низких или даже отрицательных темпах роста (т.е. экономическом спаде) состояние окружающей среды может ухудшаться, а запасы невозобновимых природных ресурсов истощаться [7].

К сожалению, сегодняшняя экономика Казахстана представляет собой ярчайшую иллюстрацию к последнему положению. Концепция устойчивого развития унаследовала от развивавшихся в работах Римского клуба концепций, прежде всего, фундаментальное отличие от господствующей в традиционной экономической науке концепции непрерывного экономического роста [8].

Различие между экономическим развитием и экономическим ростом является основополагающим для самого понятия «устойчивость». Рост направлен на количественное увеличение масштаба экономики в ее физическом измерении. Это предполагает увеличение объема и скорости материальных и энергетических потоков, проходящих через экономику, количественный рост народонаселения и увеличение объемов запасов продуктов человеческого Напрям 1  «Фінансовий механізм та обліково-аналітичне забезпечення сталого економічного розвитку»

труда. Развитие же подразумевает качественные усовершенствования в структуре, конструкции и композиции физических объемов и потоков.

Потенциал экономического прогресса, базирующегося на устойчивом развитии, предполагает качественные усовершенствования большие, чем экономический рост, основанный только на увеличении количественных показателей. Подлинным экономическим прогрессом является только такой прогресс, который осуществляется не за счет окружающей среды, а, напротив, за счет согласования экономической деятельности и всего поведения людей с биогеохимическими циклами различного уровня и полного включения экономической системы в структуру глобальной замкнутой жизнеобеспечивающей среды [8]. Если экономический рост, основанный исключительно на количественных показателях, в конце концов приводит к саморазрушению (и таким образом является «неустойчивым»), то понимаемое прежде всего в качественном смысле экономическое развитие устойчивым может быть[9].

С экономической точки зрения концепция устойчивого развития основывается на определении дохода, данном Дж. Хиксом. «В практической жизни определение уровня дохода преследует цель указать людям, сколько они могут потреблять, не делая себя при этом беднее» [10]. Это вполне согласуется с концепцией устойчивого развития, для которой наиболее плодотворным оказалось следующее из сделанных Хиксом в порядке последовательных уточняющих шагов определение дохода: «...доход индивида - это то, что он может в течение недели потребить и при этом все-таки ожидать, что и к концу недели его положение будет таким же, каким было и в начале» [10].

Таким образом, исходя из анализа литературы, можно сделать вывод, что финансовая политика государства является инструментом экономического развития страны. Однако, на современном этапе развития, она должна быть направлена не только на распределение денежных ресурсов государства, но и отвечать принципам устойчивого развития, которые на сегодняшний день являются основополагающими для многих государств мира.

Список использованных источников

1. Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. 11 ноября 2014 г. «НрлыЖол – Путь В Будущее»

2. Назарбаев Н. Казахстан - 2030: процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев. Послание Президента страны народу Казахстана - Алматы: Білім, 1997 - 256с.

3. Финансы. Учебник / Под ред. М.В. Романовского. М.: Изд-во «Перспектива», изд-во «Юрайт», 2000

4. Мельников В.Д. // Основы финансов: Учебник. – Алматы: ТОО «Издательство LEM», 2005. – 560 с.

5. ДавлетбаеваМ.И.,Финансовая политика Казахстана в условиях индустриализации. Статистика, Учет И Аудит 2 (41) 2011 Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми реалізації»

6. Мунасингхе М., Круз В. Экономическая политика и окружающая среда.

Опыт и выводы. Публикации Всемирного банка по проблемам окружающей среды. Вып. 10. Вашингтон, округ Колумбия, 1995.

На правах рукописи

.

7. Концепция устойчивого развития: новая социально-экономическая парадигма // Х.Н. Гизатуллин, В.А. Троицкий, Общественные Науки и Современность1998 №5

8. Costanza R., FolkeС. Ecological Economics and Sustainable Development.

Paper prepared for the international Experts Meeting for the Operationalization of the Economics of Sustainability. Manila, Philippines. 1994. July 28-30.

9. ХильчевскаяP.И. Проблемы экологической экономики в свете концепции устойчивого развития// Экономика и математические методы. 1996.

Т. 32. Вып. 3. С. 85—95

10. ХиксДж.Р. Стоимость и капитал. М., 1988.

–  –  –

клиентов - юридических лиц, в том числе и в сфере внешнеэкономической деятельности. Существовавшая в России неустойчивость экономики и гиперинфляция способствовали получению высокой прибыли и без значительных капиталовложений.

Данная ситуация не стимулировала кредитные организации к повышению клиентоориентированности, следовательно их инновационная деятельность состояла в основном во внедрении и разработке технологий и продуктов, обслуживающих расчеты.

В связи с значимым отставанием от западных стран инновационная деятельность банков РФ носила «заимствующий» характер. В 1992-1993 гг.

российские банки начали внедрять расчетные пластиковые карты EuroCard/Mastercard и Visa. В 1995 году в целях ускорения расчетов предприятий банк «Северная казна» ввел систему удаленного управления расчетным счетом «Клиент-банк». Чтобы усилить отдачу от обслуживания внешнеторговой деятельности юридических лиц, банк «Российский кредит» в 1996 году первым начал предоставлять услуги факторинга [1].

На начальном этапе банки занимались еще и внедрением инновационных технологий. К примеру, первые международные банкоматы были учреждены в Москве в 1994 г. банками «Кредит-Москва» и Мост-банк[2]. Кредитные организации с 1993 года начали распространять системы быстрых расчетов с контрагентами. В это же время началось становление первых банковских АБС, работавших на отдельных СУБДПК и ПК на платформах Clipper, Btrieve, dBase, Clarion.

Изменчивость внешней среды, неразвитость инфраструктуры, гиперинфляция, имевшие место в экономике на протяжении 1-го этапа, обуславливали существенное значение макроэкономических факторов риска банковских инноваций. Малое число надлежащим образом подготовленных сотрудников приводило к тому, что нововведения могли быть как некорректно внедрены, так и неадекватно используемы, что говорит о высокой роли кадровых проблем. Низкий уровень развития технологий в банках, а также несовершенная организационная структура препятствовали получению максимально полной отдачи от инноваций, это выводило на первый план и технологические факторы.

2-ой этап развития российских инноваций в банке датируется периодом 1998-2001 гг. Падение финансовых рынков, снижение доходности ГКО предопределили разработку новых направлений деятельности, в т.ч. работа с населением и кредитование реального сектора.

С 1998 года банки стали предлагать своим клиентам зарплатные проекты, на рынке в 2000 г. начали функционировать первые кредитные карты. С 2000гг. к масштабному выпуску кредитных карт приступили более десяти российских банков, в том числе «ХКФ-банк» и «Русский стандарт». В конце 90х годов начала создаваться как публичная, так и не публичная часть VIPМіжнародна науково-практична конференція «Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми реалізації»Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«Юрий Иванович Фантасмагория предназначения Текст предоставлен издательством http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=180508 Земля в иллюминаторе / Юрий Ивано-вич: Экс...»

«1100621 ТРГРП качество профессионализм MIWE партнерство АГРО-3 I n I\ ••^^^^^м^^^н CUROFOURS ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ, ПРОЕКТНЫЕ И ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ХЛЕБОПЕКАРНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ [ & v^ j • •шлu т ^я1 2JS, jta М^^^№^НМ-мш *-^^*^ '1Ш АГРО-3 КАЧЕСТВО, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ,ПАРТН ЕРСТВО Фирма была создана в 1991 году и за это в...»

«Социализация детей с ОВЗ в образовательном пространстве УДОД в условиях сельской местности Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей...»

«Методические рекомендации для подготовки к Всероссийскому конкурсу сочинений Савченко К.В., доцент кафедры преподавания русского языка и литературы АПКиППРО Российские предприниматели и меценаты Анзимиров Владимир Александро...»

«ФАДЕЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СЕЛЕКЦИОННАЯ ЦЕННОСТЬ ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ГОРОХА (Pisum sativum L.) С РАЗЛИЧНОЙ МОРФОЛОГИЕЙ ЛИСТА И БОБА 06.01.05 – селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений Автореферат диссертации на соискание ученой степени кан...»

«Администрация Рагозинского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 февраля 2016 года № 10 О своевременном оповещении и информировании населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций В соответствие с федеральными законам...»

«РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР Ветеринарно-эпидемиологическая обстановка в Российской Федерации и странах мира №163 20.08.12 Официальная Россия: африканская чума свиней информация: МЭБ Греция: лихорадка Западного Нила Греция: миксоматоз Сообщения СМИ:...»

«ПРОДУКТИВНОСТЬ И СВОЙСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ, ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 1.Основные виды животноводческой продукции 2.Свойства с.-х. животных, определяющие продуктивность 3.Скороспелость и типы скороспелости ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ Значение животноводческой продукции в народном хозяйстве очень велико....»

«МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" ФАКУЛЬТЕТ АГРОХИМИИ И ПОЧВОВЕДЕНИЯ Рабочая программа дисциплины "ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЯ" Направление подготовки 35.03.03 Аг...»

«СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАШОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЫ ИГМЕТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИЛЕШ РАЙОНЫНЫН ИЛИШЕВСКИЙ РАЙОН ИМТ АУЫЛ СОВЕТЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН АУЫЛ БИЛМЕ СОВЕТЫ (СОВЕТ ИГМЕТОВСКИЙ СЕЛЬСВОЕТ (БАШОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЫ ИЛИШЕВС...»

«2 4 "Умная ферма" Сбалансированная молочная ферма От управления доением к комплексному управлению фермой Помогаем фермерам делать больше работы с меньшими затратами труда и времени Управление стадом ALPRO™, DeLaval MMS-SG Доение Охлаждение и хранение молока Основы доения, эффективное доение, альтернативные решения для дое...»

«0316566 Niro Process Engineering Division Распылительная сушка NIRO представляет собой Распылительные сушки используются для международную компанию, производства: специализирующуюся на • Агрохимической продукции разработке, проектировании и конструировании оборудования, • Биохимиче...»

«1206937 качество профессионализм MIWI партнерство АГРО-3 CUROFOURS ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ, ПРОЕКТНЫЕ И ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ХЛЕБОПЕКАРНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ l!. ОФЕССИОНАЛИЗМ, АГР0-3 Ki '5r.^i"j, r mm Фирма была создана в 1991 году и за это время прошла путь от одной из сотен до одного...»

«Уважаемые керчане! Дорогие земляки! Вы держите в руках сборник произведений керченских авторов посвящённый 70-летию Великой Победы. Керчь — героическое место, прославившее себя в тяжёлых боях Великой Отечественной. Каждая пядь керченской земли полита кровью сотен и тысяч солдат и ми...»
 
2017 www.kniga.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - онлайн материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.